ครบรอบ 5 ปี ของการจัดทำและให้บริการ
เว็บไซต์ไทยตำบลดอทคอม

 

บทความพิเศษ โดย นายสมเกียรติ ผโลประการ   วันที่ 10 มิถุนายน 2548
ไทยตำบลดอทคอม จะมีอายุครบรอบ 5 ปี ของการ
จัดทำและเปิดให้บริการต่างๆ ในวันที่ 24 มิถุนายน 2548

ในด้านการใช้งานนั้น จากปี พ.ศ. 2544 ถึงเดือนมิถุนายน
พ.ศ. 2547 มีผู้เข้าใช้งาน ดูข้อมูลรวม 5.50 ล้านหน้า
(Page Views) และจากมิถุนายน 2547 ถึง มิถุนายน
2548 คือ 1 ปีที่ผ่านมาได้มีผู้เข้าใช้ / ดูข้อมูลถึง 4.30
ล้านหน้า รวมเป็น 9.8 ล้านหน้า หรือเพิ่มจากยอดรวม
ของเดิมถึงร้อยละ 78

ในจำนวนผู้ที่เข้าใช้งาน จะมีผู้ที่สนใจเข้าค้นหาข้อมูล
และสินค้าต่างๆเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอประมาณวันละ
10,000 ถึง 12,000 หน้า เป็นผู้ใช้งานที่มี IP Address
ไม่ซ้ำกันประมาณวันละ 5,000 ถึง 6,000 ราย และเมื่อ
โรงเรัยน / มหาวิทยาลัย เปิดภาคเรียน จำนวนการเข้า
ใช้งานก็จะเพิ่มขึ้นจากเดิมอีกร้อยละ 40 - 50

ไทยตำบลดอทคอม ได้ทำการเผยแพร่และโปรโมทสินค้า
ของกลุ่มผู้ผลิต / ผู้ประกอบการ เป็นประจำทุกวัน ทำให้
เว็บไซต์นี้ เป็นเว็บไซต์กลาง เปรียบเสมือนเป็นห้องสมุด
ขนาดใหญ่ เป็น Gateway หรือประตูช่องทางการเข้าไป
ค้นหาข้อมูลสินค้า OTOP หรือเป็นห้างขนาดใหญ่ที่มี
สินค้ามาแสดงไว้ถึง 45,000 รายการ ทำให้เกิดการติดต่อ
สั่งซื้อสินค้ากับผู้ผลิตได้โดยตรง และทำให้กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ผลิต / ผู้ประกอบการ สามารถขายสินค้าได้มากขึ้นอีก
ปีละหลายร้อยล้านบาท ซึ่งกลุ่มผู้ผลิตจำนวนมาก รับว่า
การนำสินค้าเข้าเผยแพร่ในไทยตำบลดอทคอม ได้ผลมาก
สำหรับการพัฒนาต่างๆนั้น ทางไทยตำบลดอทคอม ก็ได้มีการ
ดำเนินงานอยู่เรื่อยๆ แม้ว่าเราจะได้พัฒนาระบบงาน ฐานข้อมูล
และ Features ต่างๆในการใช้งานไปอย่างมากแล้วก็ตาม

การพัฒนาที่กำลังดำเนินงานอยู่   ตัวอย่างเช่น
1. การเชื่อมโยงจากหน้าข้อมูลทั่วไป และหน้า การเมือง การ
บริหาร ไปยังเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
(สถ.) หรือหน้าข้อมูลทั้วไปของ อบต.
2. การจัดทำหน้าเมนูหลักสินค้า OTOP ปี 2547 เป็นภาษา
อังกฤษ (รวมทั้งการแปลเป็นภาษาอังกฤษ)
3. การปรับปรุงหน้ากระดานข่าว โดยจัดเป็น หน้ากระดานข่าว
หลัก (Main Menu), หน้ากระดาน ต้องการจะซื้อสินค้า OTOP,
และหน้า ต้องการจะขายสินค้า OTOP
4. การปรับปรุงหน้า รวมกระดานข่าวตำบล
5. ปรับปรุงการแสดงข้อมูลที่ค้นหา ให้แสดงภาพสินค้าพร้อมกัน
เพื่อลดขั้นตอนการใช้งานให้สั้นเข้า
6. บริการพิเศษ คือการ
โปรโมทสินค้า OTOP ด้วยตัวท่านเอง
(OTOP Promotion Do-It-Yourself)
(บริการนี้ยกเลิกไปแล้ว
อ่านรายละเอียด ...

การจัดทำข้อมูลสินค้า OTOP เพิ่มขึ้น 
สินค้า OTOP ได้มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นมาก จะต้องมีการปรับปรุง
ข้อมูลสินค้าเดิม หรือยกเลิกบางรายการ และเพิ่มเติมสินค้าใหม่ๆ
นอกจากนั้น ยังมีกลุ่มผู้ผลิตเกิดใหม่ขึ้นอีกมาก ถ้าประมาณว่า
มีกลุ่มผู้ผลิตเข้าลงทะเบียนคัดสรรสินค้า OTOP จำนวน
15,000 กลุ่ม (รวม SME) และแต่ละรายควรจะมีสินค้าเข้า
เผยแพร่เฉลี่ยรายละ 10 รายการ ดังนั้น ก็ควรจะต้องมีสินค้า
ในไทยตำบลดอทคอม ถึง 150,000 รายการ ซึ่งขณะนี้เรา
มีสินค้าประมาณ 45,000 รายการ คงจะต้องทำงานอีกมาก
และงานเหล่านี้จะสำเร็จได้ และประชาชนได้รับประโยชน์
โดยรวดเร็วและทั่วถึง หากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องให้
ความร่วมมือในการดำเนินงานตามระบบงานที่ได้วางไว้

Hit Counter
วันที่ 10 มิ.ย. 2548