ThaiTambon1C.gif (3260 bytes)

โฮมเพจพิเศษเพื่อส่งเสริมการตลาด
สหกรณ์ศูนยสินค้าเศรษฐกิจชุมชน 

สหกรณ์ศูนย์สินค้าเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี
ProductCenter.jpg (20464 bytes)
อาคารศูนย์สินค้า
ProductCenter1.jpg (19412 bytes)
การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า
ProductCenter2.jpg (24222 bytes)
ผ้ากาบบัว ทั้งผ้าฝ้ายและผ้าไหม
ProductCenter3.jpg (20112 bytes)
ชุดสำเร็จรูปต่างๆ

   หมายเหตุ : ทีมงานไทยตำบลดอทคอม ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน
   จัดทำข้อมูลเพิ่มเติม (เป็นการจัดทำใหม่หมด) ที่ศูนย์เศรษฐกิจสินค้า
   ชุมชน ในวันที่ 25 มิถุนายน 2546 มีสินค้าที่จัดทำใหม่ประมาณ
   200 รายการ และด้วยความร่วมมือที่ดี มีแผนงานที่จะพัฒนาให้
   ศูนย์สินค้าแห่งนี้ สามารถรับการสั่งซื้อทางอินเทอร์เน็ตได้ต่อไป ซึ่ง
   จะเป็นไปตามแนวทางความร่วมมือกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ด้วย

สถานที่ตั้ง   เลขที่ 7 ถนนแจ้งสนิท (วงเวียนหอนาฬิกา)
ตรงข้ามสถาบันราชภัฎอุบลราชธานี   ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร. (045) 250 248 - 9
ผู้จัดการสหกรณ์   คุณ บุญนาค อัครพิพัฒน์กุล
เวลาเปิดทำการ   10.00 - 20.00 น. (เปิดทุกวัน)

ศูนย์สินค้านี้ ได้รับการแต่งตั้งจากหน่วยราชการต่างๆให้เป็นตัวแทน
จำหน่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีก เช่น
1. ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
สนับสนุนโดย กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2. ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" จังหวัดอุบลราชธานี
สนับสนุนโดย กระทรวงพาณิชย์
3. ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" จังหวัดอุบลราชธานี
สนับสนุนโดย สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี

ผลิตภัณฑ์เด่นของสหกรณ์   ได้แก่ :
เสื้อผ้าฝ้ายและด้ายสำเร็จรูป, เสื้อผ้าไหมสำเร็จรูป, ผ้ากาบบัว,
เทียนที่ระลึกแกะสลัก, ผลิตภัณฑ์ไม้เกวียนเก่า, ผลิตภัณฑ์ถักทอ,
จักสานของที่ระลึก, เครื่องปั้นดินเผา, สุราแช่, สมุนไพร, เกษตรแปรรูป
เป็นต้น
Product4.jpg (8183 bytes) Product1.jpg (9415 bytes)
Product2.jpg (7723 bytes) Product3.jpg (7700 bytes)

       ProductCenter4.jpg (9477 bytes)
                  เครื่องคอมพิวเตอร์ของศูนย์สินค้าชุมชน

คลิกที่นี่ เพื่อดูข้อมูลสินค้าทั้งหมด (233 รายการ)
รวมทั้งสินค้า E-Commerce ประมาณ 30 รายการ

(สินค้าที่มีรหัส A900 ขึ้นไป เป็นสินค้าที่จัดทำข้อมูลไว้ก่อนหน้านี้)

Hit Counter
จากวันที่  26 มิ.ย. 2546