thtambon.gif (3260 bytes)

แผนที่จังหวัดนนทบุรี (Map of Nonthaburi Province)
(คลิกที่อำเภอเพื่อดูสินค้าทั้งหมดของอำเภอ และคลิกที่รูปภาพเพื่อดูสินค้าของตำบล)

NonthaburiMap1A.JPG (124247 bytes)
หมายเหตุ : แผนที่แหล่งผลิตภัณฑ์ / สินค้าของจังหวัดนนทบุรี จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกในการค้นหาสินค้า โดยดูคร่าวๆจากรูปภาพ
และ Location ก่อน ซึ่งถ้าท่านคลิกที่อำเภอใด จะปรากฎรายการสินค้าทั้งหมดของอำเภอนั้น (ที่มีข้อมูลอยู่ในไทยตำบลดอทคอม)
และถ้าท่านคลิกที่รูปภาพ ก็จะปรากฎรายการข้อมูลกลุ่มอาชีพต่างๆในตำบลนั้นๆ ซึ่งจะมีรายการสินค้าปรากฎด้วย นอกจากนั้น
เรายังได้ทำ Link ไว้ที่ชื่อตำบลต่างๆ อีกส่วนหนึ่งด้วย
สำหรับแผนที่สินค้า OTOP/OPC นั้น โดยปกติทางจังหวัดจะจัดพิมพ์ไว้บนกระดาษขนาดใหญ่ แต่เราหวังว่าต่อไปคงจะทำ
ขึ้นเว็บไซต์ของแต่ละจังหวัดต่อไป ตามแบบที่เราทำไว้เป็นตัวอย่างนี้ หรืออาจจะทำเป็นแผนที่ GIS มีหลาย Layers ก็ยิ่งดี
และถ้าทางจังหวัดทำขึ้นมา ก็ควรจะทำ Link ไปที่ข้อมูลของไทยตำบลดอทคอมด้วย เพราะจะช่วยส่งเสริมการตลาดให้กลุ่มอาชีพ

Hit Counter
จากวันที่ 4 ธ.ค. 2546