ThaiTambon1C.gif (3260 bytes)

  สรุปข้อมูลการคัดสรรสุดยอด
หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ระดับภาค


ผลการดำเนินงาน คัดสรร สุดยอด หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ระดับภาค ประจำปี พ.ศ. 2546 สรุปข้อมูล ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2546 ได้ดังนี้

1. อำเภอ/กิ่งอำเภอ ส่งผลิตภัณฑ์ให้จังหวัด ระดับ 1-5 ดาว จำนวน 11,934 ผลิตภัณฑ์
2. จังหวัดคัดสรร ผลิตภัณฑ์ ระดับ 3-5 ดาว ส่งภาค จำนวน 7,836 ผลิตภัณฑ์
3. ภาคทั้ง 4 ภาค คัดสรร เป็นผลิตภัณฑ์ ระดับ 3-5 ดาว รวม
6,737 ผลิตภัณฑ์ ดังนี้

ระดับ 3 ดาว
ระดับ 4 ดาว
ระดับ 5 ดาว
จำนวน     3,665 ผลิตภัณฑ์
จำนวน     2,496 ผลิตภัณฑ์
จำนวน      
576 ผลิตภัณฑ์           


คลิกดูข้อมูลที่มีแล้ว (ถ่ายทำมาหมดแล้วกำลังจะนำเข้าเว็บ)

4. ผลิตภัณฑ์ ระดับ 3-5 ดาว ในระดับภาค แยกตามกลุ่มประเภทสินค้า ดังนี้

อาหาร
เครื่องดื่ม
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
เครื่องใช้และเครื่องประดับตกแต่ง
ศิลปะประดิษฐ์และของที่ระลึก
สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา
จำนวน       1,901
จำนวน         649
จำนวน      1,599
จำนวน      1,396
จำนวน         787
จำนวน         405
ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์

5. ผลิตภัณฑ์ ระดับ 3-5 ดาว แยกตามภาคต่างๆ ได้ดังนี้

ภาค ระดับ 3 ดาว ระดับ 4 ดาว ระดับ 5 ดาว รวม
เหนือ 722 704 241 1,667
กลาง 982 882 155 2,019
ตะวันออกเฉียงเหนือ 1,361 508 59 1,928
ใต้ 600 402 121 1,123
รวม 4 ภาค 3,665 2,496 576 6,737

                                                           Chart1C.gif (5777 bytes)  
  
    ที่มา : ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 
   
สนใจ หรือมีข้อสงสัยประการใด ติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน โทร.0-2221-9849
    หรือโทร. 0-2622-3149
   

   หมายเหตุ :  ไทยตำบลดอทคอม ได้จัดถ่ายภาพและทำข้อมูลสินค้า OPC  จากการคัดสรร ระดับจังหวัดที่จังหวัด ปทุมธานี นนทบุรี
    ชลบุรี  สุราษฎร์ธานี และจากการแสดงสินค้า OPC ระดับภาค ภาคกลาง ที่ อิมแพค เมืองทองธานี และที่โรงแรม อมิตี้ กรีน ฮิลล์ ที่จังหวัด
     เชียงใหม่ และขณะนี้ ได้รับข้อมูลมาจากสำนักส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ทางภาคใต้ และ ภาคเหนือ ซึ่งเรากำลังนำข้อมูลเข้าเผยแพร่ในเว็บไซต์
    ไทยตำบลดอทคอม และเนื่องจาก สินค้า OPC บางรายการ ไม่มีรูปภาพมา หรือมีแต่รูปถ่ายสำเนา ขาว-ดำ เราจึงจะรอต่อไป แต่จะนำข้อมูล
    ที่มีความสมบูรณ์ ลงให้ก่อน (ข้อมูล ณ วันที่ 3 ก.ย..2546)

Hit Counter
วันที่ 22 ส.ค. 2546