ข้อมูลโครงการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
ONE TAMBON ONE PRODUCT (OTOP) PROJECT INFORMATION

A11.gif (1959 bytes)A12.gif (1834 bytes)A13.gif (1820 bytes)A14.gif (1824 bytes)A15.gif (1964 bytes)A16.gif (1944 bytes)A17.gif (1576 bytes)A18.gif (1898 bytes)A20.gif (1766 bytes)A21.gif (1882 bytes)
ข้อมูลโครงการ(เดิม)
ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์โครงการ
แนวทางการดำเนินงาน
การประเมินความสำคัญ
ของแหล่งท่องเที่ยว
บัญชีผลิตภัณฑ์ นตผ.
ที่ผ่านการประชาคมมาแล้ว

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
มาตรฐาน มผช.ที่ประกาศใช้แล้ว
มาตรฐานที่กำลังจัดทำ
กิจกรรม OTOPต่างๆ
งานมหกรรม OTOP1/45
ผลการประกวดผลิตภัณฑ์
ผลการประกวดภาพถ่าย
งานเทศกาลสุราแช่ไทย ครั้งที่ 1
งานเทศกาลของขวัญปีใหม่
15-25 ธ.ค. 2545
พิธีเปิดโครงการคัดสรรสุดยอด
หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย
งานภูมิปัญญาไทยสู่สากล
หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 2546
งานสุดยอด หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ภาคกลาง 2546
งานแสดงสินค้า OPC 5 ดาว
ระดับจังหวัด (คัดมาจังหวัดละ 1)
งาน In Search of Excellence
ที่ APEC SME เชียงใหม่
งานมหกรรมสุดยอด OTOP ไทย
ณ อิมแพค เมืองทองธานี
30 ส.ค.-7 ก.ย.2546

งานเมืองแห่งภูมิปัญญาไทย
OTOP City
21-28 ธ.ค.2546
ข่าวงาน OTOP ล้านนา
ที่เชียงใหม่
(2-11/4/47)

OTOP INFORMATION 2004
ข้อมูลเกี่ยวกับ โครงการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ปี 2547 คลิกที่นี่new04.gif (1556 bytes)

สรุปข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประวัติ ความเป็นมา การดำเนินงาน และผลิตภัณฑ์ต่างๆ

ข้อมูลผลิตภัณฑ์/สินค้า OTOP
fav_2.gif (319 bytes)เมนูหลัก คลิกที่นี่

Otop2370.GIF (526 bytes) ผลิตภัณฑ์ OTOP  (เรียงตามรหัสตำบล)
ผลิตภัณฑ์ OTOP  (เรียงตามชื่อผลิตภัณฑ์)
Otop2370.GIF (526 bytes) ผลิตภัณฑ์ OTOP (แยกจังหวัด)
Otop2370.GIF (526 bytes) สินค้า OTOP  (เรียงตามรหัสตำบล)
สินค้า OTOP  (เรียงตามชื่อสินค้า)
Otop2370.GIF (526 bytes) สินค้า OTOP (แยกจังหวัด)
และสินค้า OTOP (แยกอำเภอ)
(เข้าไปที่จังหวัด และคลิกลูกศรสีแดง)
Otop2370.GIF (526 bytes)icpcart.gif (140 bytes) สินค้า OTOP E-Commerce
Otop2370.GIF (526 bytes)icpcart.gif (140 bytes) สินค้า OTOP E-Commerce
(แยกจังหวัด และ อำเภอ)
Otop2370.GIF (526 bytes) สถานที่ท่องเที่ยว OTOP (ทั้งหมด)
Otop2370.GIF (526 bytes) สถานที่ท่องเที่ยว OTOP (แยกจังหวัด)
OPC OTOP Product Champion
สุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
Province บัญชีผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับจังหวัด
ปี 2546, 2,725 รายการ
Tambon บัญชีผลิตภัณฑ์   OTOP ระดับตำบล
จากการประชาคม ปี 2546, 15,133 รายการ

โครงการสมาร์ทโอทอป (Smart OTOP)
ข่าวเกี่ยวกับโครงการ Smart OTOP
บทสัมภาษณ์ จากนสพ.ฐานเศรษฐกิจ (15-17/7/47)
เอกสารชุดวิชา โครงการอบรมเชิงวิชาการ 17 เล่ม

ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าโอทอป

หมายเหตุ :
ได้มีการเปิดโครงการคัดสรรสุดยอด หนึ่งตำบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย หรือ OTOP Product
Champion เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2546 ซึ่งจะ
ทำให้มีการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ใหม่ และรวม
ถึง SME ด้วย

 NewOTOP2.gif (3097 bytes)

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะ
กรรมการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ แห่งชาติ
พ.ศ.2544

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะ
กรรมการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ แห่งชาติ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545

คณะอนุกรรมการบริหาร

คณะอนุกรรมการส่งเสริมการผลิต

คณะอนุกรรมการส่งเสริมการตลาด

คณะอนุกรรมการมาตรฐานและพัฒนา
คุณภาพผลิตภัณฑ์

คณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
ระดับภูมิภาค/จังหวัดและอำเภอ/กิ่งอำเภอ

แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ กอ.นตผ.

สำนักงานประสานโครงการ
หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

คณะทำงานโครงการ
OTOP Product Champion

เกณฑ์การคัดสรรสุดยอด
หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย

ผลการคัดสรรสุดยอด หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
ระดับภาค 3 - 5 ดาว


บัญชีสรุปสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
ระดับภาค 3 - 5 ดาว ปี 2546 รายจังหวัด


ข้อสรุป otop 46 จาก ครม.


หลักเกณฑ์การลงทะเบียนสินค้า OTOP ปี 2547


คำอธิบายเพิ่มเติม

ได้มีการปรับปรุง คณะกรรมการ กอ.นตผ.
และคณะอนุกรรมการใหม่ พร้อมทั้งมีการ
จัดตั้งคณะทำงาน OTOP Product
Champion ขึ้น ตามข้อมูลที่แสดงไว้
ข้างบนนี้ ซึ่งจะทดแทนคำสั่งเดิมๆด้วย

หมายเหตุ : ข้อมูลโครงการ มาจากเอกสารของคณะกรรมการ กอ.นตผ.

Hit Counter
จากวันที่  2 ส.ค. 2545

ทบทวนใหม่ 14 พ.ค. 2546