ข้อมูลโครงการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
ONE TAMBON ONE PRODUCT (OTOP) PROJECT INFORMATION
  กลับไปหน้าแรกไทยตำบล | หน้าแรกของข้อมูล OTOP

Main Menu

ข้อมูลโครงการ
ประวัติความเป็นมา
คณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการ
ตราสัญลักษณ์โครงการ
แนวทางการดำเนินงาน
 
ผลการดำเนินงาน
ขั้นตอนการบริหาร
แผนงานและงบประมาณ
หลักเกณฑ์มาตรฐานการคัดเลือก
ผลิตภัณฑ์
การให้คะแนนผลิตภัณฑ์
 
ข้อมูลสินค้า OTOP
ในไทยตำบลดอทคอม
สินค้า OTOP ทั้งหมด
สินค้า OTOP แยกจังหวัด
ภาคเหนือ    ภาคกลาง 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ภาคใต้
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์/สินค้า
คัดเลือกโดยอนุกรรมการฯ
ผลิตภัณฑ์ OTOP1/45
สินค้า OTOP1/45
 
กิจกรรมต่างๆ
งานมหกรรม OTOP1/45
ผลการประกวดภาพถ่าย
 

ใใใใ

 

หลักเกณฑ์การคัดเลือกผลิตภัณฑ์

คณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ ได้กำหนดหลักเกณฑ์
การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ โดยแบ่งผลิตภัณฑ์ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ออกเป็น 2 กลุ่ม
คือกลุ่มสินค้า และ กลุ่มศิลปวัฒนธรรม สถานที่ และบริการซึ่ง กอ.นตผ. ได้มีมติเห็นชอบ
แล้ว ดังนี้

หลักเกณฑ์การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

1.เป็นสินค้า /ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยกลุ่มชุมชน


2.เป็นเกณฑ์ที่สินค้าทุกประเภทที่นำมาพิจารณาจะต้องผ่านก่อน ซึ่งจะต้อง
เป็นสินค้าที่ไม่มีลักษณะข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
   2.1   วัตถุดิบนำเข้าจากต่างประเทศ 100%
   2.2   วัตถุดิบนำมาผลิตเป็นของผิดกฎหมายหรือเลี่ยงภาษี
   2.3   เป็นสินค้าที่เลียนแบบหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
   2.4   เป็นสินค้าที่ก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อชุมชน หรือสิ่งแวดล้อม

3.กระบวนการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ มีกระบวนการ ดังนี้

1. จัดประชาคมในระดับตำบล เพื่อคัดเลือกผลิตภัณฑ์จากเวทีประชาคมตำบล แล้วส่งบัญชีผลิตภัณฑ์
ให้ นตผ. อำเภอ/กิ่งอำเภอ

2. นตผ.อำเภอ/กิ่งอำเภอ ทำการประเมินและให้ค่าคะแนนผลิตภัณฑ์ตามบัญชีของตำบล ตาม
หลักเกณฑ์ที่ กอ.นตผ. กำหนด แล้วจัดลำดับผลิตภัณฑ์ตามค่าคะแนนส่งให้ นตผ.จังหวัด

3. นตผ. จังหวัดตรวจสอบบัญชีผลิตภัณฑ์ของ นตผ.อำเภอ/กิ่งอำเภอ จัดลำดับผลิตภัณฑ์ตาม
ค่าคะแนน และพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อส่งให้ กอ.นตผ.

4. คณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฯ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ผ่านความเห็นชอบของ นตผ.จังหวัด
ว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่

5. กอ.นตผ. ประกาศขึ้นบัญชีผลิตภัณฑ์ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

4. กลุ่มศิลปวัฒนธรรมและสถานที่และบริการ

ใช้หลักเกณฑ์ตามเกณฑ์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยให้จังหวัด คัดเลือก และเสนอ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นผู้ประเมิน

5. การประเมินศักยภาพ หรือความพร้อมของชุมชน/ผลิตภัณฑ์
ปัจจัยต่างๆ ที่นำมาใช้ในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพหรือมีความพร้อม ที่จะขึ้นบัญชีโครงการ
หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ กำหนดเป็นคะแนน มีคะแนน 100 คะแนน จะประกอบด้วยปัจจัยต่างๆ
ทั้งในด้านตัวสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ และด้านความเข้มแข็งชุมชน หรือการบริการจัดการของกลุ่ม
รวมทั้งสิ้น 20 ตัวแปร ซึ่งจะนำมากำหนดศักยภาพ หรือความพร้อมของชุมชน/ผลิตภัณ
ฑ์

เกณฑ์ที่นำมาประเมินแบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ
5.1 ด้านตัวสินค้า ประกอบด้วยปัจจัยต่างๆ ดังนี้
       1. ปัจจัยที่ใช้ในการผลิต แบ่งเป็น
          1.1 สัดส่วนการใช้วัตถุดิบในการผลิต
          1.2 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
       2. การผลิต แบ่งเป็น

          2.1 การพัฒนาแบบสินค้า
          2.2 คุณภาพสินค้า
          2.3 กระบวนการผลิตต่อสิ่งแวดล้อม
       3. การตลาด
แบ่งเป็น
          3.1 แหล่งจำหน่ายสินค้า
          3.2 จำนวนแหล่งจำหน่ายของชุมชน
          3.3 การเพิ่มขึ้นของยอดจำหน่ายเทียบกับปีที่แล้ว
          3.4 ความต่อเนื่องของตลาด
          3.5 รูปแบบของบรรจุภัณฑ์
5.2 ด้านความเข้มแข็งของชุมชน หรือการบริหารจัดการของชุมชน ประกอบด้วย
ปัจจัยด้านต่างๆ ดังนี้
1.  ปัจจัยที่ใช้ในการผลิต แบ่งเป็น
          1.1 จำนวนสมาชิก
          1.2 อายุของกลุ่มที่เริ่มผลิตเพื่อจำหน่าย
2.  การผลิต แบ่งเป็น
          2.1 ความต่อเนื่องการผลิต
          2.2 การจัดการด้านกระบวนการผลิต
3.  การตลาด  แบ่งเป็น
          3.1 ความสามารถในการหาตลาดของกลุ่ม
4.  ระบบบัญชีและการเงิน แบ่งเป็น
          4.1 กองทุนของกลุ่ม
          4.2 ระบบการบันทึกบัญชี
          4.3 สัดส่วนการลงทุนของกลุ่ม
5.  อื่นๆ แบ่งเป็น
          5.1 การบริหารจัดการกลุ่ม
          5.2 ระบบเครือข่าย

และคณะกรรมการอำนวยการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ แห่งชาติ ได้เห็นชอบให้แบ่งระดับผลิตภัณฑ์
ที่ได้รับการคัดเลือกตามเกณฑ์และค่าคะแนน ออกเป็น 3 ระดับ ตามศักยภาพที่จะไปสู่ตลาด คือ

1)   ระดับที่จะจำหน่ายในท้องถิ่น
2)   ระดับที่จะจำหน่ายภายในประเทศ
3)  ระดับที่จะจำหน่ายต่างประเทศ

 

Hit Counter
จากวันที่   25 ก.ค. 2545