บัญชีสินค้าชุมชน หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
ที่ผ่านกระบวนการประชาคม ปี 2546   จังหวัดพัทลุง

 กลับไปหน้าแรกไทยตำบล | หน้าแรกของข้อมูล OTOP

ที่

รายการสินค้าชุมชน

หมู่ที่

บ้าน

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

1

ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว

1

คอกวัว

ชัยบุรี

เมือง

พัทลุง

2

ข้าวพันธุ์ดี

8

คลองตรุด

ชัยบุรี

เมือง

พัทลุง

3

ขนมประเภทอบ

6

ท่าสำเภา

ชัยบุรี

เมือง

พัทลุง

4

สะตอบ้านแร่

1

บ้านแร่

ควนมะพร้าว

เมือง

พัทลุง

5

ปลาอบกรอบทรงเครื่อง

2

บ้านแร่

ควนมะพร้าว

เมือง

พัทลุง

6

พวงหรีดดอกไม้จันทน์

11

ควนกุฎิ

ควนมะพร้าว

เมือง

พัทลุง

7

ข้าวซ้อมมือ

5

นาปรือ

ควนมะพร้าว

เมือง

พัทลุง

8

อาหารทะเล

8

ปากประ

ลำปำ

เมือง

พัทลุง

9

อาหารทะเล

11

ลำปำ

เมือง

พัทลุง

10

ข้าวเล็บนก

7

โคกชะงาย

โคกชะงาย

เมือง

พัทลุง

11

ไก่คอล่อน

6

โคกชะงาย

โคกชะงาย

เมือง

พัทลุง

12

เห็ดทอดนาโหนด

2

ต้นไทร

นาโหนด

เมือง

พัทลุง

13

ส้มโอร่มเมือง

4

นาโอ่

ร่มเมือง

เมือง

พัทลุง

14

ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสำเร็จรูป

1

ร่มเมือง

ร่มเมือง

เมือง

พัทลุง

15

นมโคพัทลุง

1

หัวยาง

นาท่อม

เมือง

พัทลุง

16

ข้าวเล็บนก

8

ศาลาไม้ไผ่

ท่าแค

เมือง

พัทลุง

17

ขนมจีนตำนาน

11

ตำนาน

ตำนาน

เมือง

พัทลุง

18

ขนมประเภทอบ

4

ศาลาพระนาย

ตำนาน

เมือง

พัทลุง

19

มะขามแก้ว

10

ตำนาน

ตำนาน

เมือง

พัทลุง

20

ไม้ดอกไม้ประดับ

8

ปรางหมู่นอก

ปรางหมู่

เมือง

พัทลุง

21

ข้าวหลาม

2

นางเกรียง

ปรางหมู่

เมือง

พัทลุง

22

ข้าวหลาม

3

ปรางหมู่

เมือง

พัทลุง

23

หญ้าปักกิ่ง

5

ควนกรวด

ปรางหมู่

เมือง

พัทลุง

24

ไร่นาสวนผสม

5

เขาแดง

พญาขัน

เมือง

พัทลุง

25

หญ้าปักกิ่ง

5

นากรวด

ปรางหมู่

เมือง

พัทลุง

26

แกะรูปหนังตะลุง

3

เขาชัยสน

เขาชัยสน

เขาชัยสน

พัทลุง

27

มะขามแช่อิ่มอบแสงอาทิตย์

4

วัดใหม่ไทรงาม

เขาชัยสน

เขาชัยสน

พัทลุง

28

ไม้กวาดก้านมะพร้าว

10

กลางควน

เขาชัยสน

เขาชัยสน

พัทลุง

29

สมุนไพรคณฑีดำ

3

เขาชัยสน

เขาชัยสน

เขาชัยสน

พัทลุง

30

ขนมทองม้วน

10

ต้นปรง

ควนขนุน

เขาชัยสน

พัทลุง

31

ขนมชนิดต่าง ๆ

10

ต้นปรง

ควนขนุน

เขาชัยสน

พัทลุง

32

ข้าวซ้อมมือ

4

แหลมแซง

ควนขนุน

เขาชัยสน

พัทลุง

33

พวงหรีดดอกไม้จันทน์

3

ต้นโดน

หานโพธิ์

เขาชัยสน

พัทลุง

34

ข้าวเล็บนกพันธุ์ดี

4

ต้นโดน

หานโพธิ์

เขาชัยสน

พัทลุง

35

แตงกวา

1

โคกม่วง

เขาชัยสน

พัทลุง

36

แตงกวา

2

โคกม่วง

เขาชัยสน

พัทลุง

37

แตงกวา

3

โคกม่วง

เขาชัยสน

พัทลุง

38

แตงกวา

8

โคกม่วง

เขาชัยสน

พัทลุง

39

แตงกวา

9

โคกม่วง

เขาชัยสน

พัทลุง

40

ขนมชนิดต่าง ๆ

3

โคกม่วง

โคกม่วง

เขาชัยสน

พัทลุง

41

ขนมชนิดต่าง ๆ

6

โคกม่วง

เขาชัยสน

พัทลุง

42

ปลาหัวอ่อนสด/แห้ง

1

แหลงจองถนน

จองถนน

เขาชัยสน

พัทลุง

43

ปลาหัวอ่อนสด/แห้ง

3

จองถนน

เขาชัยสน

พัทลุง

44

ปลาหัวอ่อนสด/แห้ง

4

จองถนน

เขาชัยสน

พัทลุง

45

กุ้งก้ามกราม

1

แหลงจองถนน

จองถนน

เขาชัยสน

พัทลุง

46

กุ้งก้ามกราม

3

จองถนน

เขาชัยสน

พัทลุง

47

กุ้งก้ามกราม

4

จองถนน

เขาชัยสน

พัทลุง

48

ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าวและไม้

9

ควนขนุน

ควนขนุน

ควนขนุน

พัทลุง

49

ขนม

9

ควนขนุน

ควนขนุน

ควนขนุน

พัทลุง

50

ผ้าทอ

2

ไสขามแพรกหา

แพรกหา

ควนขนุน

พัทลุง

51

ผ้าทอ

3

แพรกหา

ควนขนุน

พัทลุง

52

ข้าวซ้อมมือ

8

ควนน้อย

แพรกหา

ควนขนุน

พัทลุง

53

ไม้ดอกไม้ประดับ

1

ม่วงเตี้ย

แพรกหา

ควนขนุน

พัทลุง

54

ไม้ดอกไม้ประดับ

4

ทุ่งขา

พนมวังค์

ควนขนุน

พัทลุง

55

ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว

3

ควนปริง

พนมวังค์

ควนขนุน

พัทลุง

56

ขนม

3

ศาลาตำเสา

ชะมวง

ควนขนุน

พัทลุง

57

พวงหรีดดอกไม้จันทน์

15

หยีใน

ชะมวง

ควนขนุน

พัทลุง

58

ข้าวซ้อมมือ

2

แหลมโตนด

แหลมโตนด

ควนขนุน

พัทลุง

59

ผลิตภัณฑ์จากกระจูด

1

แหลมโตนด

ทะเลน้อย

ควนขนุน

พัทลุง

60

ผลิตภัณฑ์จากกระจูด

2

ทะเลน้อย

ควนขนุน

พัทลุง

61

ผลิตภัณฑ์จากกระจูด

3

ทะเลน้อย

ควนขนุน

พัทลุง

62

ผลิตภัณฑ์จากกระจูด

4

ทะเลน้อย

ควนขนุน

พัทลุง

63

ผลิตภัณฑ์จากกระจูด

5

ทะเลน้อย

ควนขนุน

พัทลุง

64

ผลิตภัณฑ์จากกระจูด

6

ทะเลน้อย

ควนขนุน

พัทลุง

65

ผลิตภัณฑ์จากกระจูด

7

ทะเลน้อย

ควนขนุน

พัทลุง

66

ผลิตภัณฑ์จากกระจูด

8

ทะเลน้อย

ควนขนุน

พัทลุง

67

ผลิตภัณฑ์จากกระจูด

9

ทะเลน้อย

ควนขนุน

พัทลุง

68

ปลาดุกร้า

4

ทะเลน้อย

ควนขนุน

พัทลุง

69

ปลาดุกร้า

5

ทะเลน้อย

ควนขนุน

พัทลุง

70

ปลาดุกร้า

7

ทะเลน้อย

ควนขนุน

พัทลุง

71

ผลิตภัณฑ์กระจูด

7

หัวป่าเขียว

ทะเลน้อย

ควนขนุน

พัทลุง

72

ผลิตภัณฑ์กระจูด

9

บ้านบนตก

ทะเลน้อย

ควนขนุน

พัทลุง

73

ผลิตภัณฑ์กระจูด

9

ปลายตรอก

ทะเลน้อย

ควนขนุน

พัทลุง

74

ผลิตภัณฑ์กระจูด

8

โคกเมา

ทะเลน้อย

ควนขนุน

พัทลุง

75

ข้าวซ้อมมือ(สังข์หยด)

5

นาท่อม

นาขยาด

ควนขนุน

พัทลุง

76

กล้วยกรอบแก้ว

8

โงกน้ำ

นาขยาด

ควนขนุน

พัทลุง

77

ผลิตภัณฑ์จากกระจูด

1

พนางตุง

ควนขนุน

พัทลุง

78

ผลิตภัณฑ์จากกระจูด

2

พนางตุง

ควนขนุน

พัทลุง

79

ผลิตภัณฑ์จากกระจูด

3

พนางตุง

ควนขนุน

พัทลุง

80

ผลิตภัณฑ์จากกระจูด

4

พนางตุง

ควนขนุน

พัทลุง

81

ผลิตภัณฑ์จากกระจูด

5

พนางตุง

ควนขนุน

พัทลุง

82

ผลิตภัณฑ์จากกระจูด

6

พนางตุง

ควนขนุน

พัทลุง

83

ผลิตภัณฑ์จากกระจูด

7

พนางตุง

ควนขนุน

พัทลุง

84

ผลิตภัณฑ์จากกระจูด

8

พนางตุง

ควนขนุน

พัทลุง

85

ผลิตภัณฑ์จากกระจูด

9

พนางตุง

ควนขนุน

พัทลุง

86

ผลิตภัณฑ์จากกระจูด

10

พนางตุง

ควนขนุน

พัทลุง

87

ผลิตภัณฑ์จากกระจูด

11

พนางตุง

ควนขนุน

พัทลุง

88

ผลิตภัณฑ์จากกระจูด

12

พนางตุง

ควนขนุน

พัทลุง

89

ปลาดุกร้า

1

ทะเลน้อย

พนางตุง

ควนขนุน

พัทลุง

90

ปลาดุกร้า

2

พนางตุง

ควนขนุน

พัทลุง

91

ขาหมูปากคลอง

1

ปากคลอง

มะกอกน้อย

ควนขนุน

พัทลุง

92

ผลิตเส้นขนมจีน

5

นาสวน

มะกอกเหนือ

ควนขนุน

พัทลุง

93

ผลิตเส้นขนมจีน

6

สวน

มะกอกเหนือ

ควนขนุน

พัทลุง

94

ขนม

8

ดอนศาลา

มะกอกเหนือ

ควนขนุน

พัทลุง

95

แปรรูปเครื่องเทศ

3

เขาวัง

ดอนทราย

ควนขนุน

พัทลุง

96

ขนม

5

ควนหลง

ดอนทราย

ควนขนุน

พัทลุง

97

ขนม

11

จันนาด

ดอนทราย

ควนขนุน

พัทลุง

98

ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป

9

ไสอ้อย

ดอนทราย

ควนขนุน

พัทลุง

99

ข้าวซ้อมมือ

9

โตนดด้วน

โตนดด้วน

ควนขนุน

พัทลุง

100

ข้าวเปลือกอาหารไก่ชน

2

โคกโดน

โตนดด้วน

ควนขนุน

พัทลุง

101

ข้าวเปลือกอาหารไก่ชน

5

วังจรเข้

โตนดด้วน

ควนขนุน

พัทลุง

102

อาหารและขนม

6

ไสไร่

ปันแต

ควนขนุน

พัทลุง

103

กุ้งแก้ว

1

ปากพะยูน

ปากพะยูน

ปากพะยูน

พัทลุง

104

ขนมโรตีกรอบ

3

บางเตง

ปากพะยูน

ปากพะยูน

พัทลุง

105

ขนมถั่วงา

1

ห้วยลึก

ดอนทราย

ปากพะยูน

พัทลุง

106

ขนมจีน

5

โคกทราย

ดอนทราย

ปากพะยูน

พัทลุง

107

น้ำพริกนรก

4

พระเกิด

ฝาละมี

ปากพะยูน

พัทลุง

108

พิมเสนน้ำ

7

ปากเครียว

ฝาละมี

ปากพะยูน

พัทลุง

109

ข้าวซ้อมมือ

2

ควนพระ

ฝาละมี

ปากพะยูน

พัทลุง

110

แกะรูปหนังตะลุง

1

ฝาละมี

ฝาละมี

ปากพะยูน

พัทลุง

111

ไข่เค็ม

1

ฝาละมี

ฝาละมี

ปากพะยูน

พัทลุง

112

ข้าวซ้อมมือ

9

โหนดหมู่

หารเทา

ปากพะยูน

พัทลุง

113

หัตถกรรมรากไม้ ตอไม้

4

ห้วยเรือ

หารเทา

ปากพะยูน

พัทลุง

114

แชมพูสมุนไพร

3

ม่วงทวน

หารเทา

ปากพะยูน

พัทลุง

115

น้ำข้าวกล้อง

6

หัวควนตก

ดอนประดู่

ปากพะยูน

พัทลุง

116

ปลากะพงขาว

1

ท่าวา

เกาะหมาก

ปากพะยูน

พัทลุง

117

จักสานกระจูด

5

ปากบางนาคราช

เกาะหมาก

ปากพะยูน

พัทลุง

118

ปลากะพงขาว

3

ท่าเนียน

เกาะนางคำ

ปากพะยูน

พัทลุง

119

น้ำยาล้างจาน

3

ท่าเนียน

เกาะนางคำ

ปากพะยูน

พัทลุง

120

กุ้งกุลาดำ

2

เกาะยวน

กงหรา

กงหรา

พัทลุง

121

เค้กกล้วยหอม

6

ป่าไสออก

กงหรา

กงหรา

พัทลุง

122

ไข่เค็ม

5

บ้านนอก

กงหรา

กงหรา

พัทลุง

123

ไม้กวาดดอกหญ้า

2

คลองหรั่ง

กงหรา

กงหรา

พัทลุง

124

จักสาน/หัตถกรรม

2

คลองหรั่ง

คลองทรายขาว

กงหรา

พัทลุง

125

หมาก

1

กงหรา

กงหรา

กงหรา

พัทลุง

126

หมาก

2

กงหรา

กงหรา

พัทลุง

127

หมาก

3

กงหรา

กงหรา

พัทลุง

128

หมาก

4

กงหรา

กงหรา

พัทลุง

129

หมาก

5

กงหรา

กงหรา

พัทลุง

130

หมาก

6

กงหรา

กงหรา

พัทลุง

131

หมาก

7

กงหรา

กงหรา

พัทลุง

132

ไม้ผล

1

กงหรา

กงหรา

พัทลุง

133

ไม้ผล

2

กงหรา

กงหรา

พัทลุง

134

ไม้ผล

3

กงหรา

กงหรา

พัทลุง

135

ไม้ผล

4

กงหรา

กงหรา

พัทลุง

136

ไม้ผล

5

กงหรา

กงหรา

พัทลุง

137

ไม้ผล

6

กงหรา

กงหรา

พัทลุง

138

ไม้ผล

7

กงหรา

กงหรา

พัทลุง

139

ไม้ผล

8

กงหรา

กงหรา

พัทลุง

140

หมาก

1

กงหรา

กงหรา

พัทลุง

141

หมาก

2

กงหรา

กงหรา

พัทลุง

142

หมาก

3

กงหรา

กงหรา

พัทลุง

143

หมาก

4

กงหรา

กงหรา

พัทลุง

144

หมาก

5

กงหรา

กงหรา

พัทลุง

145

หมาก

6

กงหรา

กงหรา

พัทลุง

146

หมาก

7

กงหรา

กงหรา

พัทลุง

147

น้ำดื่ม

2

กงหรา

กงหรา

กงหรา

พัทลุง

148

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด

7

ทุ่งใหญ่

กงหรา

กงหรา

พัทลุง

149

กล้วยกรอบแก้ว

7

ทุ่งเลียบ

สมหวัง

กงหรา

พัทลุง

150

จักสานไม้ไผ่-หวาย

7

ควนขี้แรด

ชะรัด

กงหรา

พัทลุง

151

ไม้ผล

1

ชะรัด

กงหรา

พัทลุง

152

ไม้ผล

2

ชะรัด

กงหรา

พัทลุง

153

ไม้ผล

3

ชะรัด

กงหรา

พัทลุง

154

ไม้ผล

4

ชะรัด

กงหรา

พัทลุง

155

ไม้ผล

5

ชะรัด

กงหรา

พัทลุง

156

ไม้ผล

6

ชะรัด

กงหรา

พัทลุง

157

ไม้ผล

7

ชะรัด

กงหรา

พัทลุง

158

ไม้ผล

8

ชะรัด

กงหรา

พัทลุง

159

ไม้ผล

9

ชะรัด

กงหรา

พัทลุง

160

หมาก

1

ชะรัด

กงหรา

พัทลุง

161

หมาก

2

ชะรัด

กงหรา

พัทลุง

162

หมาก

3

ชะรัด

กงหรา

พัทลุง

163

หมาก

4

ชะรัด

กงหรา

พัทลุง

164

หมาก

5

ชะรัด

กงหรา

พัทลุง

165

หมาก

6

ชะรัด

กงหรา

พัทลุง

166

หมาก

7

ชะรัด

กงหรา

พัทลุง

167

หมาก

8

ชะรัด

กงหรา

พัทลุง

168

หมาก

9

ชะรัด

กงหรา

พัทลุง

169

ยาหนม

5

ชะรัด

ชะรัด

กงหรา

พัทลุง

170

ยาหนม

9

ชะรัด

ชะรัด

กงหรา

พัทลุง

171

จักสานหวาย/ไม้ไผ่

9

โหล๊ะจังกระ

คลองเฉลิม

กงหรา

พัทลุง

172

ไม้ผล

1

คลองเฉลิม

กงหรา

พัทลุง

173

ไม้ผล

2

คลองเฉลิม

กงหรา

พัทลุง

174

ไม้ผล

3

คลองเฉลิม

กงหรา

พัทลุง

175

ไม้ผล

4

คลองเฉลิม

กงหรา

พัทลุง

176

ไม้ผล

5

คลองเฉลิม

กงหรา

พัทลุง

177

ไม้ผล

6

คลองเฉลิม

กงหรา

พัทลุง

178

ไม้ผล

7

คลองเฉลิม

กงหรา

พัทลุง

179

ไม้ผล

8

คลองเฉลิม

กงหรา

พัทลุง

180

ไม้ผล

9

คลองเฉลิม

กงหรา

พัทลุง

181

ไม้ผล

10

คลองเฉลิม

กงหรา

พัทลุง

182

ไม้ผล

11

คลองเฉลิม

กงหรา

พัทลุง

183

ไม้ผล

12

คลองเฉลิม

กงหรา

พัทลุง

184

ไม้ผล

13

คลองเฉลิม

กงหรา

พัทลุง

185

หมาก

1

คลองเฉลิม

กงหรา

พัทลุง

186

หมาก

2

คลองเฉลิม

กงหรา

พัทลุง

187

หมาก

3

คลองเฉลิม

กงหรา

พัทลุง

188

หมาก

4

คลองเฉลิม

กงหรา

พัทลุง

189

หมาก

5

คลองเฉลิม

กงหรา

พัทลุง

190

หมาก

6

คลองเฉลิม

กงหรา

พัทลุง

191

หมาก

7

คลองเฉลิม

กงหรา

พัทลุง

192

หมาก

8

คลองเฉลิม

กงหรา

พัทลุง

193

หมาก

9

คลองเฉลิม

กงหรา

พัทลุง

194

หมาก

10

คลองเฉลิม

กงหรา

พัทลุง

195

หมาก

11

คลองเฉลิม

กงหรา

พัทลุง

196

หมาก

12

คลองเฉลิม

กงหรา

พัทลุง

197

หมาก

13

คลองเฉลิม

กงหรา

พัทลุง

198

สับปะรด

4

ป่าบากออก

ทุ่งนารี

ป่าบอน

พัทลุง

199

ไวน์ผลไม้(สับปะรด)

4

ป่าบากออก

ทุ่งนารี

ป่าบอน

พัทลุง

200

ข้าวซ้อมมือ

1

พรุโอน

ทุ่งนารี

ป่าบอน

พัทลุง

201

สับปะรดกวน

4

ป่าบากออก

ทุ่งนารี

ป่าบอน

พัทลุง

202

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

9

หารบัว

ทุ่งนารี

ป่าบอน

พัทลุง

203

ขนมปังไส้สับปะรด

6

ทุ่งนารี

ทุ่งนารี

ป่าบอน

พัทลุง

204

สะละ

9

สายกลาง

หนองธง

ป่าบอน

พัทลุง

205

ไวน์สะละ

7

น้ำรุ้ง

วังใหม่

ป่าบอน

พัทลุง

206

ข้าวซ้อมมือ

3

โหนดหมู่

วังใหม่

ป่าบอน

พัทลุง

207

ขนม

7

น้ำรุ้ง

วังใหม่

ป่าบอน

พัทลุง

208

ข้าวเกรียบผลไม้

5

ควนออก

วังใหม่

ป่าบอน

พัทลุง

209

ข้าวซ้อมมือ

8

ควนปอม

โคกทราย

ป่าบอน

พัทลุง

210

ข้าวซ้อมมือ

4

หนองปอ

โคกทราย

ป่าบอน

พัทลุง

211

ข้าวเกรียบผลไม้

6

ควนเพ็ง

โคกทราย

ป่าบอน

พัทลุง

212

ไข่เค็ม

3

หนองเที๊ยะ

ป่าบอน

ป่าบอน

พัทลุง

213

วุ้นมะพร้าว

9

ศาลาน้ำ

ป่าบอน

ป่าบอน

พัทลุง

214

ขนมชนิดต่าง ๆ

11

ควนล่อน

แม่ขรี

ตะโหมด

พัทลุง

215

ผลิตภัณฑ์ใบยางพารา

5

ปลักปอม

แม่ขรี

ตะโหมด

พัทลุง

216

ศิลปประดิษฐ์ดินหอม

5

ปลักปอม

แม่ขรี

ตะโหมด

พัทลุง

217

ศิลปประดิษฐ์ลูกปัด

5

ปลักปอม

แม่ขรี

ตะโหมด

พัทลุง

218

ดอกไม้จากเศษวัสดุ

5

ปลักปอม

แม่ขรี

ตะโหมด

พัทลุง

219

น้ำพริกใบทำมัง

3

ตะโหมด

ตะโหมด

ตะโหมด

พัทลุง

220

ดอกไม้จากเศษวัสดุ

11

นาส้อง

ตะโหมด

ตะโหมด

พัทลุง

221

ดอกไม้จากเศษวัสดุ

12

ในโป๊ะ

ตะโหมด

ตะโหมด

พัทลุง

222

กล้วยฉาบม้วน

11

นาส้อง

ตะโหมด

ตะโหมด

พัทลุง

223

แชมพูสมุนไพร

6

โหล๊ะจังกระ

ตะโหมด

ตะโหมด

พัทลุง

224

ผลิตภัณฑ์จากเถาวัลย์

6

โหล๊ะจังกระ

ตะโหมด

ตะโหมด

พัทลุง

225

ขนมอบ

3

ตะโหมด

ตะโหมด

ตะโหมด

พัทลุง

226

ขนมปั้นขลิบไส้ปลา

3

ท่าเขียด

คลองใหญ่

ตะโหมด

พัทลุง

227

ผลิตภัณฑ์จักสาน

7

ห้วยตอ

คลองใหญ่

ตะโหมด

พัทลุง

228

ส้มโชกุน

10

ทุ่งหนักยอ

คลองใหญ่

ตะโหมด

พัทลุง

229

ผลิตภัณฑ์จากกล้วย

9

ในวัง

เขาปู่

ศรีบรรพต

พัทลุง

230

ผลิตภัณฑ์จากกล้วย

8

ป่าตอ

เขาปู่

ศรีบรรพต

พัทลุง

231

สะตอ

2

ใสประดู่

เขาปู่

ศรีบรรพต

พัทลุง

232

ขนมต่าง ๆ

10

หูหนาน

เขาย่า

ศรีบรรพต

พัทลุง

233

เครื่องแกงสำเร็จรูป

8

โหล๊ะเร็ดออก

เขาย่า

ศรีบรรพต

พัทลุง

234

ผักปลอดสารพิษ

5

โหล๊ะเร็ดตก

เขาย่า

ศรีบรรพต

พัทลุง

235

ผ้าทอหน้าเกาะ

1

สวนโหนด

ตะแพน

ศรีบรรพต

พัทลุง

236

พริกขี้หนู

2

ตะแพน

ตะแพน

ศรีบรรพต

พัทลุง

237

ขนมมันกรอบ

3

วังยาว

ตะแพน

ศรีบรรพต

พัทลุง

238

โพน

2

ตะแพน

ตะแพน

ศรีบรรพต

พัทลุง

239

หัตถกรรมแกะรูปหนังตะลุง

1

บางแก้ว

ท่ามะเดื่อ

บางแก้ว

พัทลุง

240

ข้าวซ้อมมือ

5

หูแร่

ท่ามะเดื่อ

บางแก้ว

พัทลุง

241

ข้าวซ้อมมือ

8

สหกรณ์

นาปะขอ

บางแก้ว

พัทลุง

242

ลูกหยีปรุงรส

1

บางแก้ว

ท่ามะเดื่อ

บางแก้ว

พัทลุง

243

ข้าวเกรียบสมุนไพร

6

ในไร่

ท่ามะเดื่อ

บางแก้ว

พัทลุง

244

น้ำผลไม้(น้ำลูกยอ ไวน์ต่าง ๆ)

4

ท่ามะเดื่อ

ท่ามะเดื่อ

บางแก้ว

พัทลุง

245

ไก่มัน

1

บางแก้ว

ท่ามะเดื่อ

บางแก้ว

พัทลุง

246

เฟอร์นิเจอร์ไม้ตาล

5

ห้วยเนียง

โคกสัก

บางแก้ว

พัทลุง

247

ตีมีด

2

โคกสัก

โคกสัก

บางแก้ว

พัทลุง

248

ตีมีด

6

ลำธาร์

โคกสัก

บางแก้ว

พัทลุง

249

แปรรูปปลาหัวโหม่งแดดเดียว

9

ปากพล

นาปะขอ

บางแก้ว

พัทลุง

250

น้ำผลไม้(น้ำลูกยอ ไวน์ต่าง ๆ)

12

นาปะขอ

นาปะขอ

บางแก้ว

พัทลุง

251

น้ำนมดิบ

4

คลองใหญ่

เกาะเต่า

ป่าพะยอม

พัทลุง

252

ผ้ามัดย้อม

6

ปากเหมือง

เกาะเต่า

ป่าพะยอม

พัทลุง

253

กล้วยกวน

4

คลองใหญ่

เกาะเต่า

ป่าพะยอม

พัทลุง

254

กะลามะพร้าว

1

ฌหล๊ะท่อม

เกาะเต่า

ป่าพะยอม

พัทลุง

255

เส้นขนมจีน

5

นาทราย

ป่าพะยอม

ป่าพะยอม

พัทลุง

256

ข้าวซ้อมมือ

7

ไสกุน

ป่าพะยอม

ป่าพะยอม

พัทลุง

257

น้ำพริกใบทำมัง

3

ทุง

ป่าพะยอม

ป่าพะยอม

พัทลุง

258

ครกสีข้าว

5

นาทราย

ป่าพะยอม

ป่าพะยอม

พัทลุง

259

ไม้กวาด

3

ทุ่งชุมพล

ลานข่อย

ป่าพะยอม

พัทลุง

260

ผ้าทอมือ

2

ห้วยหลุด

ลานข่อย

ป่าพะยอม

พัทลุง

261

ปลาดุกร้า

2

ห้วยหลุด

ลานข่อย

ป่าพะยอม

พัทลุง

262

ส้มโชกุน

6

หาดสูง

บ้านพร้าว

ป่าพะยอม

พัทลุง

263

ผลิตภัณฑ์จากกล้วย

2

ตลิ่งชัน

บ้านพร้าว

ป่าพะยอม

พัทลุง

264

ข้าวหลาม

8

หน้าป่า

บ้านพร้าว

ป่าพะยอม

พัทลุง

265

ข้าวซ้อมมือ

8

หน้าป่า

บ้านพร้าว

ป่าพะยอม

พัทลุง

266

น้ำพริก

4

คลองใหญ่

เกาะเต่า

ป่าพะยอม

พัทลุง

267

ผ้าทอ

2

ทอนชมพู่

ชุมพล

ศรีนครินทร์

พัทลุง

268

กล้วยฉาบม้วน

7

หนองเหรียง

บ้านนา

ศรีนครินทร์

พัทลุง

269

เครื่องแกงตำมือ

4

เขาคราม

บ้านนา

ศรีนครินทร์

พัทลุง

270

ลูกหยีสามรส

3

ลำสินธิ์

ลำสินธิ์

ศรีนครินทร์

พัทลุง

271

ไข่เค็ม

3

อ่างทอง

อ่างทอง

ศรีนครินทร์

พัทลุง


Hit Counter
จากวันที่ 27 มี.ค 2546