ข้อมูลโครงการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ปี 2547
ONE TAMBON ONE PRODUCT (OTOP) PROJECT INFORMATION

OTOPInfoFlip.gif (4504 bytes)  
icon_green.gif (863 bytes) เมนูหลัก (Main Menu) สินค้าสุดยอด หนึ่งตำบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ ปี 2547

icon_green.gif (863 bytes)

ผลการคัดสรร : บัญชีสุดยอด หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับ
ประเทศ ปี 2547 (3 - 5 ดาว)
icon_green.gif (863 bytes) สินค้า OPC ระดับประเทศ  5 ดาว | 4 ดาว | 3 ดาว

icon_green.gif (863 bytes)

รายการกลุ่มอาชีพและสินค้า OPC ระดับ 5 ดาว

icon_green.gif (863 bytes)

เปรียบเทียบจำนวนสินค้า 5 ดาว ปี 2546 และปี 2547

icon_green.gif (863 bytes)

ข้อมูลปี 2546

icon_green.gif (863 bytes)

จำนวนสินค้า OPC ระดับ 3 - 5 ดาว ปี 2547 รายจังหวัด

icon_green.gif (863 bytes)

สินค้า OPC ปี 2547 ที่ยังไม่มีรูปภาพ (แสดงไว้เพื่อจะได้ช่วยกันหามาลง)

icon_green.gif (863 bytes)

แผนที่แหล่งผลิตภัณฑ์โอทอป (OTOP Product Maps)

icon_green.gif (863 bytes)

บัญชีการคัดสรรผู้ผลิตและสินค้า OTOP to the World 2005

icon_green.gif (863 bytes)

OTOP ของกรุงเทพมหานคร   รายเขต
สินค้า OTOP ปี 2547  รวม | 5 ดาว | 4 ดาว | 3 ดาว

icon_green.gif (863 bytes)

 
เป้าหมายการดำเนินงาน ปี 2547 โครงการ Smart OTOP
หลักเกณฑ์การลงทะเบียนสินค้า OTOP ปี 2547 ประชาสัมพันธ์งาน OTOP ปี 2547
จำนวนผู้ผลิต / ผู้ประกอบการสินค้า OTOP ปี 2547
จำแนกตามประเภทผลิตภัณฑ์
จำแนกตามหน่วยงาน
ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าโอทอป
(OTOP Centers)
การประชุมชี้แจงการดำเนินงานคัดสรรสุดยอด
หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2547
  งาน เมืองแห่งภูมิปัญญาไทย (OTOP CITY) ครั้งที่ 2
  เกณฑ์การคัดสรรสุดยอด OPC 2547   ภาพการคัดสรรสินค้าสุดยอด OPC ระดับประเทศ
  ปฎิทินการคัดสรร OPC ปี 2547   สถิติผลการคัดสรร OTOP ปี 2547
      ภาพกลุ่มอาชีพบางส่วนที่มาออกงาน OTOP City 2

หมายเหตุ : ข้อมูลสินค้า OTOP ปี 2547 กำลังจัดทำเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
Hit Counter
วันที่ 29 ก.ย. 2547