Provincial Star OTOP (ผลิตภัณฑ์ที่เสนอเข้าคัดสรร)

จังหวัด หนองคาย : ผลิตภัณฑ์ผ้ามัดหมี่ ผ้าขิด
Nongkhai Province : Mudmee - Khit Products

NongkhaiPSO1L.jpg (82552 bytes)

.ข้อมูล เรื่องราวของผลิตภัณฑ์ (Product Story)
ผ้ามัดหมี่ มีกรรมวิธีการทอที่ทำให้ให้เกิดลวดลายโดยการย้อมเส้นฝ้ายให้ด่าง โดยการผูกมัดให้เกิดช่องว่าง การทอ
ผ้ามัดหมี่แต่ละผืนต้องใช้เวลา และความประณีต โดยจัดเรียงเส้นไหมและฝ้ายให้สม่ำเสมอ คงที่ กรรมวิธีต้องเรียง
ลำดับก่อนหลังให้ถูกต้อง เพื่อทำให้เกิดลวดลายสวยงามตามต้องการ
ผ้าขิด เป็นการทอผ้าด้วยกรรมวิธี เขี่ย หรือสะกิดเส้นด้ายยืนขึ้น แล้วสอดเส้นพุ่งไปตามแนวเส้นยืนจังหวะการสอด

เส้นด้ายพุ่งจะทำให้เกิดลวดลายรูปแบบต่างๆ
.ผู้ผลิต (Producers)                                   Search ค้นหาผลิตภัณฑ์ : "ผ้ามัดหมี่" "ผ้าขิต" จังหวัดหนองคาย
  ผู้ผลิตและสินค้า
(Producer & Products)
ที่อยู่
(Address)
โทรศัพท์
(Telephone)
1 กลุ่มหัตถกรรมสามัคคี 281 หมู่ 11 บ้านศรีวิไลรุ่งเรือง ตำบลศรีวิไล อำเภอศรีวิไล จังหวัดหนองคาย 43210 042 497462
2 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านดงเรือ 88 หมู่ 8 ตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย 43220 08 1974 1550
3 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านดงบัง 173 หมู่ 8 บ้านดงบัง ตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130 042 421626, 08 1574 8545
4 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่บ้านยางชุม ตำบลนาทับไฮ กิ่งอำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 43120 042 418041
(พัฒนาชุมชนอำเภอ)
5 กลุ่มผ้ามัดหมี่ 120 หมู่ 1 บ้านซาง ตำบลซาง อำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย 43150 042 489118
6 กลุ่มทอผ้า 119 หมู่ 1 ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย 43150 08 9843 6863
7 กลุ่มสตรีทอผ้ามัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติ 137 หมู่ 1 บ้านคอกช้าง ตำบลคอกช้าง กิ่งอำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย 43100 08 1965 1446
8 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่บ้านศรีสุขพัฒนา
22 หมู่ 6 บ้านศรีสุขพัฒนา ตำบลสมสนุก อำเภอปากคาด
จังหวัดหนองคาย 43190
08 1954 2974
9 กลุ่มทอผ้าไหมและผ้าฝ้ายศูนย์ศิลปาชีพ
บ้านโชคอำนวย
หมู่ 10 บ้านโชคอำนวย ตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย 43220 042 429220
10 กลุ่มทอผ้าไหม 148 หมู่ 4 บ้านหนองผักแว่น ตำบลศรีชมภู อำเภอพรเจริญ จังหวัดหนองคาย 43180 08 1263 3874
11 กลุ่มอาชีพทอผ้าไหม หมู่ 11 บ้านบูรพา ตำบลอุดมพร กิ่งอำเภอเฝ้าไร้ จังหวัดหนองคาย 43120 08 1825 3762
12 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านนาคำมูล 110 หมู่ 6 ตำบลนาทับไฮ กิ่งอำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 43120 08 1048 5355
13 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านวังหลวง 29 หมู่ 1 ตำบลวังหลวง กิ่งอำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 43120 08 6226 6312, 042 480165
14 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง แม่บ้านโคกถาวร 82 หมู่ 8 ตำบลนาข่า อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 43110 042 447965 ,08 7151 3648
15 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านดาลบังมด 45 หมู่ 7 ตำบลนาดง อำเภอปากคาด จังหวัดหนองคาย 43190 08 6253 2674 , 08 1048 5355
16 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านท่าหายโศก 47/1 หมู่ 4 ตำบลเฝ้าไร่ อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 43120 08 7852 3534
17 กลุ่มทอผ้าไหม-ผ้าฝ้าย (สองมือนาง) หมู่ 17 ตำบลเฝ้าไร่ กิ่งอำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 43120 08 7223 6510
18 กลุ่มทอผ้าไหมพื้นเมืองบ้านห้วยมะยม 2 หมู่ 8 ตำบลนาดง อำเภอปากคาด จังหวัดหนองคาย 43190 08 7234 4081
19 กลุ่มทอผ้าบ้านบะยาวใต้ 23 หมู่ 10 ตำบลหนองยอง อำเภอปากคาด จังหวัดหนองคาย 43190 08 4799 2483

  Hit Counter
วันที่ 29 ก.ย. 2549