Provincial Star OTOP (ผลิตภัณฑ์ที่เสนอเข้าคัดสรร)

จังหวัด กาญจนบุรี : ผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าร้อยสีหนองขาว
Kanchanaburi Province :

KanchanaburiPSO1L.jpg (92704 bytes)
.ข้อมูล เรื่องราวของผลิตภัณฑ์ (Product Story)
ผ้าขาวม้าร้อยสีหนองขาว จะมีสีสดใส ลวดลายแปลกตา เนื้อผ้าเป็นมันวาว คล้ายผ้าไหม การดูแลรักษาง่าย ซักรีดตาม
ปกติ ไม่ยืด ไม่หด สีไม่ตก สวมใส่สบาย ไม่อบร้อน ใช้งานได้ยาวนาน มีการคัดเลือก และผ่านการพิสูจน์มาเป็นเวลานาน
จากผู้ใช้ทั้งในหมู่บ้าน และในตำบลใกล้เคียง ในด้านลวดลายสีสันนั้นเป็นเป็นตามจินตนาการของผู้ทอ ซึ่งเป็นภูมิปัญญา
ชาวบ้านที่สืบทอดการทอผ้ามาจากบรรพบุรุษ ผ้าขาวม้าร้อยสีบ้านหนองขาว มีเอกลักษณ์เฉพาะพิเศษตรงที่มีลวดลาย
สีสันสดสวย ถ้าสังเกตุผ้าขาวม้าแต่ละผืนจะพบว่า ประกอบด้วยเส้นด้ายหลากสีสัน ทั้งเส้นพุ่ง เส้นยืน กล่าวได้ว่าถ้าจะ
นับสีที่เด่นๆ ที่ประกอบอยู่ในผ้าขาวม้าแต่ละผืน คงจะเป็นการยากที่จะระบุได้ชัดเจน อันเป็นความคิดสร้างสรรค์ของผู้
ทอที่นำเส้นด้ายมาทอสลับเป็นลวดลาย ริเริ่มเทคนิคทอโดยการผสมแต่ละสีแต่ละอย่าง อย่างมีศิลปะ จึงก่อให้เกิดการ
เรียกผ้าขาวม้าสีสดใสนี้ "ผ้าขาวม้าร้อยสีบ้านหนองขาว" หมายถึง ผ้าขาวม้าที่ก่อเกิดจากบ้านหนองขาว อันเป็นผืนผ้า
ที่มีสีสันมากมายนับร้อยๆ สีนั่นเอง
.ผู้ผลิต (Producers)                        Search ค้นหาผลิตภัณฑ์ : "ผ้าขาวม้าร้อยสี" จังหวัดกาญจนบุรี
  ผู้ผลิตและสินค้า
(Producer & Products)
ที่อยู่
(Address)
โทรศัพท์
(Telephone)
1 กลุ่มทอผ้าวังไผ่
 
55 หมู่ 4 บ้านวังไผ่ ตำบลวังไผ่ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170 08 9547 0325
2 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านบ่อเงิน 15 หมู่ 11 บ้านบ่อเงิน ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170 08 9019 4599, 035 651191
3 กลุ่มผ้าทอเนื้อทอง 139/1 หมู่ 5 บ้านสระจันทอง ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71120 08 7809 9489
4 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง 92 หมู่ 2 บ้านท่านกเอี้ยง ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110 034 514762
5 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านหลังเขา 33 หมู่ 6 ตำบลหนองกร่าง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 71160 08 9548 3528

  Hit Counter
วันที่ 13 ต.ค. 2549