Provincial Star OTOP (ผลิตภัณฑ์ที่เสนอเข้าคัดสรร)

จังหวัด สกลนคร : ผลิตภัณฑ์ข้าวหอมสกลทวาปี
Sakon Nakhon Province :

SakonNakhon4L.jpg (46113 bytes)

ข้อมูล เรื่องราวของผลิตภัณฑ์ (Product Story)
ข้าวหอมทองสกลทวาปี คือ "ข้าวหอมมะลิ 105" ตามโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวหอมมะลิปลอดสารพิษสู่ครัว
โลก ปี 2547 ที่ผ่านกรรมวิธีนึ่งก่อนนำไปสีเป็นข้าวหอมทองสกลทวาปี สามารถรักษาคุณค่าทางโภชนาการ และ
คุณภาพของข้าว ให้อยู่ได้มากกว่าขั้นตอนการสีข้าวโดยทั่วไป ข้าวหอมทอง สกลทวาปี เป็นสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ ที่ขึ้นชื่อของ จังหวัดสกลนคร มีจุดเด่นคือเมล็ดข้าวไม่แตกหัก จมูกข้าวไม่หลุด มีรำข้าวและเส้นใยอาหาร
อยู่ในเมล็ด เมื่อกระเทาะเปลือกออกคุณค่าทางอาหารจึงไม่สูญเสียไป
ผู้ผลิต (Producers)                       Search ค้นหาผลิตภัณฑ์ : "ข้าวฮาง" จังหวัดสกลนคร
  ผู้ผลิตและสินค้า
(Producer & Products)
ที่อยู่
(Address)
โทรศัพท์
(Telephone)
1 กลุ่มผลิตข้าวหอมทองสกลทวาปี 31 หมู่ 6 บ้านนาบ่อ ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 47150 042 742546, 08 6015 1104

  Hit Counter
วันที่ 29 ก.ย. 2549