Provincial Star OTOP (ผลิตภัณฑ์ที่เสนอเข้าคัดสรร)

จังหวัด สระแก้ว : ผลิตภัณฑ์แตงแคนตาลูป
Sakaeo Province :

SakaeoPSO5L.jpg (69102 bytes)
.ข้อมูล เรื่องราวของผลิตภัณฑ์ (Product Story)
การปลูกแตงแคนตาลูป เป็นพืชที่ต้องเปลี่ยนสถานที่ปลูกหมุนเวียนไปเรื่อยๆ ไม่ซ้ำกันในปีนั้นๆ เกษตรกรผู้ปลูกแตงแคนตาลูป
ต้องมีความอดทนสูงในการเอาใจใส่ดูแล รักษาให้ผลผลิตรอดพ้นจากการรบกวนของแมลงศัตรูพืช ซึ่งนับเป็นปัญหาสำคัญยิ่ง
สำหรับเกษตรกรผู้ปลูก ลักษณะของแตงแคนตาลูป มี 2 พันธุ์ คือ 1. พันธุ์เลดี้ (Lady) เปลือกจะมีสีครีม หรือสีนวลแกมขาว ผิว
เกลี้ยง เนื้อจะมีสีเหลืองส้ม น้ำหนักประมาณลูกละ 1.5-2.5 ก.ก. 2. พันธุ์ฮันนี่เวิลด์ (Honey World) เปลือกสีขาวแกมเขียว
หรือสีเขียวอ่อน เนื้อภายในสีขาวอมเหลือง น้ำหนักประมาณลูกละ 1.5-2.5 ก.ก.
.ผู้ผลิต (Producers)                         Search ค้นหาผลิตภัณฑ์ : "แคนตาลูป" จังหวัดสระแก้ว
  ผู้ผลิตและสินค้า
(Producer & Products)
ที่อยู่
(Address)
โทรศัพท์
(Telephone)
1 กลุ่มบ้านโนนสมบูรณ์ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 6 ตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 27260 037 512152
2 กลุ่มผู้ปลูกแตงแคนตาลูป 40 หมู่ 1 ตำบลผ่านศึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120 08 6019 9963

  Hit Counter
วันที่ 26 ก.ย. 2549