ThaiTambon1C.gif (3260 bytes)

  ผ้ากาบบัว
  ผ้าเอกลักษณ์เมืองอุบล


มีอะไรใหม่ What's New

 
Kabbua11A.jpg (20562 bytes) ผ้าเมืองอุบลราชธานี
จากวรรณกรรมอีสาน และ
ประวัติเมืองอุบลราชธานี
ได้ปรากฎให้เห็นเป็นหลัก
ฐาน คือความสวยงามอัน
เป็นเอกลักษณ์ของผ้าเมือง
อุบลฯ ที่หล่อหลอม ถักทอ
ไง้ด้วยววิญญาณของคน
เมืองอุบล ออกมาเป็นลวด
ลายที่เฉพาะตัว ไม่เหมือน
ใครและไม่มีใครเหมือน

การที่ผ้าเมืองอุบลฯ มีลวดลายสวยงามเฉพาะตัวนั้น ทำให้ถึงกับได้
รับคววามชื่นชมจาก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 5 เมื่อพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์
ข้าหลวงต่างพระองค์สำเร็จราชการมณฑลลาวกาว ซึ่งประทับที่
เมืองอุบลฯ ได้นำทูลเกล้าถวาย แต่ผ้าเมืองอุบลฯได้ถูกลืมเลือนไป
ตามกาลเวลา ดังนั้น โครงการสืบสานผ้าไทย สายใยเมืองอุบล จึง
ได้เกิดขึ้นเพื่อธำรงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมอันล้ำค่า
ของเมืองอุบลฯ โดยท่าน ศิวะ แสงมณี เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเป็น
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี โดยมอบหมายให้คณะทำงาน
พิจารณาลายผ้าพื้นเมืองในอดีตที่สวยงาม จนได้ลายผ้าที่มีลักษณะ
เป็นเอกลักษณ์ชื่อว่า "ผ้ากาบบัว" โดยมีประกาศให้ผ้ากาบบัว เป็น
ลายผ้าเอกลักษณ์ประจำจังหวัด เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2543


          Kabbua1.jpg (19818 bytes)

ผ้ากาบบัว เป็นชื่อผ้าในวรรณกรรมโบราณอีสาน ซึ่งไม่อาจ
ทราบหรือพบในปัจจุบันแล้ว สีของผ้ากาบบัวหรือกลีบบัว ซึ่ง
ไล่จาก ขาว ชมพู เทา เขียว น้ำตาล ชื่อผ้ากาบบัวมีความหมาย
และเหมาะสมกับชื่อของจังหววัดอุบลราชธานี


          Kabbua2.jpg (11505 bytes)
ผ้ากาบบัว อาจทอด้วยผ้าฝ้ายหรือผ้าไหม ประกอบด้วย
เส้นยืนย้อมอย่างน้อยสองสีเป็นริ้วตามลักษณะ "ซิ่นทิว"
ซึ่งมีความนิยมแพร่หลายแถบอุบลฯ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
นอกจากนี้ยังทอพุ่งด้วยไหมสีมับไม (ไหมปั่นเกลียวหาง
กระรอก) มัดหมี่และขิด


          Kabbua3.jpg (9723 bytes)
ผ้ากาบบัวจก คือผ้าพื้นทิวหรือผ้ากาบบัวเพิ่มการจกลาย
เป็นลวดลายกระจุกดาว (บางครั้งเรียกเกาะลายดาว) อาจจก
เป็นบางส่วนหรือกระจายทั่วทั้งผืนผ้าเพื่อสืบทอด "ซิ่นหัวจก
ดาว" อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของผ้าซิ่นเมืองอุบลฯ ผ้ากาบบัว
(จก) เหมาะที่จะใช้ในงานพิธีหรือโอกาสสำคัญ

                                 

 ที่มา :  แผ่นพับเผยแพร่ผ้ากาบบัว ของสำนักงานพัฒนาชุมชน
             จังหวัดอุบลราชธานี

          Kabbua4.jpg (14592 bytes)
ผ้ากาบบัว (คำ) คือผ้าทอยก บางครั้งเรียกขิดด้วยไหมคำ
(ดิ้นทอง) อาจสอดแทรกด้วยไหมเงินหรือไหมสีต่างๆ ต้องใช้
ความปราณีตในการทออย่างสูงเพื่อเชิดชูเกียรติภูมิของเมือง
อุบลฯ สืบเนื่องมาจากพระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ซึ่งได้ทรงชมเชยผ้า
เยียรบับ (ผ้ายกทอง)

                  Kabbua5A.jpg (21316 bytes)

            Kabbua6.jpg (14792 bytes)
ผ้ากาบบัว 001
พื้นสีฟ้า, สีแดง, สีเทาอมชมพู หน้ากว้าง 1 เมตร
ผ้าไหม เมตรละ 450-500 บาท ผ้าฝ้ายเมตรละ
100-200 บาท

            Kabbua7.jpg (12237 bytes)
ผ้ากาบบัว 002
ผ้าไหมพื้นสสีเหลืองทอง, สีแดง หน้ากว้าง 1 เมตร
ราคาเมตรละ 2,500 บาท

            Kabbua8.jpg (11595 bytes)

ติดต่อได้ที่ :
สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี
โทร. (045) 254720, 262749

คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดอุบลราชธานี
โทร. (045) 243219,  (01) 997-1786 

Hit Counter
เริ่มจากวันที่ 7 พ.ค. 2544