ThaiTambon1C.gif (3260 bytes)

ผลสำเร็จจากการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ / สินค้า 
ในไทยตำบล ดอทคอม

Success Story
เราภูมิใจที่จะเห็นท่านประสบความสำเร็จ

  ตัวอย่างผลสำเร็จ ที่เกิดจากการจัดทำข้อมูลผลิตภัณฑ์ สินค้าชุมชน ของตำบลต่างๆ มาเผยแพร่ในเว็บไซต์ไทยตำบลดอทคอม
สินค้า หน้า 1  |  หน้า 2  |   หน้า 3  |  หน้า 4  |  หน้า 5หน้า 6 |   หน้า 7 |

PAGE 5

5-10

PotteryAll.jpg (19660 bytes) กลุ่มส่งเสริมอาชีพและออมทรัพย์
เพื่อการผลิต ต.คลองพระอุดม

37/2 หมู่ 2 ตำบลคลองพระอุดม อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140

สินค้าที่เผยแพร่ 31 รายการ
ผลสำเร็จ (Success Story)
ภายหลังจากที่ไทยตำบลดอทคอม ได้จัดทำ
ข้อมูลสินค้าของกลุ่มอาชีพนี้เข้าเผยแพร่ โดย
จัดทำหลายครั้ง และถ่ายภาพเพิ่มเติมขึ้นตาม
งานต่างๆ สะสมมากพอสมควร ทำให้มีผู้ที่
สนใจ เข้ามาดูและเลือกซื้อสินค้ามากขึ้น

5-9

AmpawaA11-200.JPG (16509 bytes) กลุ่มหัตถกรรม
บ้านทรงไทย บางช้าง

1 ถนนประชาเศรษฐ ต.อัมพวา
อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110

สินค้าที่เผยแพร่ 35 รายการ
(จัดทำข้อมูลเพิ่มให้ล่าสุดอีก 11 รายการ)
ผลสำเร็จ (Success Story)
ไทยตำบลดอทคอมได้พบกับกลุ่มอาชีพนี้ใน
งานที่อิมแพค เมืองทองธานี และได้ถ่ายภาพ
นำสินค้าเข้าเผยแพร่ให้ ต่อมาได้พบกันอีก
ในงาน 2 ครั้งและก็ได้เพิ่มข้อมูลให้อีก ซึ่ง
จากการสัมภาษณ์ประธานกลุ่ม ทราบว่าได้
ประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ มีลูกค้า
สั่งซื้อสินค้ามาประจำ โดยลูกค้ามาจากการ
เข้าไปดูในไทยตำบลดอทคอมเกือบทั้งนั้น
และกลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่า

5-8

NaNgam101.jpg (17858 bytes) กลุ่มผ้าฝ้ายทอมือลายสายฝน
ย้อมสีธรรมชาติบ้านนางาม

246/1 ถนนไพศรี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

สินค้าที่เผยแพร่ 28 รายการ

(Updated 16/9/48)
ผลสำเร็จ (Success Story)
ผลิตภัณฑ์ฝ้ายแกมแพร จากชุมชนบ้านนางาม
ได้รับการพัฒนา ออกแบบ และทำการตลาด
มาอย่างต่อเนื่อง และเมื่อทีมงานไทยตำบลฯ
ได้พบกลุ่มนี้ในงานที่อิมแพค จึงได้เริ่มเข้าไป
ถ่ายภาพและจัดทำข้อมูลมาเผยแพร่ให้ ซึ่ง
ต่อมา ก็มีคนเข้าไปดูสินค้าและสั่งซื้อมากขึ้น
ส่วนหนึ่ง จะไปติดต่อตามงาน และสินค้านี้
ก็ได้รับการสั่งซื้อจากประเทศญี่ปุ่นแล้ว

5-8

BambooKB.JPG (16119 bytes) กลุ่มศิลปะไม้ไผ่
ลขที่ 85 หมู่ 10 ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า
จ.สุพรรณบุรี 72150


สินค้าที่เผยแพร่ 52 รายการ


ผลสำเร็จ (Success Story)
ในงานสินค้า OTOP ที่อิมแพค ไทยตำบลฯ
ได้พบกับกลุ่มนี้ จึงได้จัดทำข้อมูลให้ โดยถ่าย
ภาพกับแบบลูกทุ่ง ใช้ผ้าที่กลุ่มปูสินค้าบ้าง
ถ่ายกับพื้นบ้าง แล้วนำข้อมูลเข้าเผยแพร่ให้
ซึ้งเป็นผลให้ช่วยในการขายเพิ่มขึ้นได้อีกมาก
ประธานกลุ่มพูดทุกครั้งที่พบกันว่า ลูกค้า
เกือบทั้งหมด มาจากไทยตำบลดอทคอม
สินค้าของกลุ่มนี้ มีส่งออกไปหลายประเทศ

5-7

Martika1.jpg (15314 bytes)

กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์และแปรรูป
139/21 หมู่ 1 ต.บ้านกลาง  อ.เมือง   จ.ปทุมธานี 12000

สินค้าที่เผยแพร่ 66 รายการ

ผลสำเร็จ (Success Story)
ไทยตำบลดอทคอมได้นำข้อมูลของกลุ่มนี้เข้า
เผยแพร่จากงาน ภูมิปัญญาไทยสู่สากล 2546
และต่อมาได้ไปถ่ายภาพมำข้อมูลใหม่ที่งาน
สุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่ เซียร์รังสิต
หลังจากนั้นเพียง 2 วัน ก็ได้รับการสั่งซื้อหลาย
ร้อยชุด และสินค้านี้จะขายดีมากในระยะใกล้ปีใหม่

5-6

Bandaeng3.jpg (20779 bytes)

กลุ่มจักสานทอเสื่อจากวัสดุธรรมชาติ
26 หมู่ 2 ต.บ้านแดง  อ.ตระการพืชผล
จ อุบลราชธานี 34130

สินค้าที่เผยแพร่   33 รายการ

ผลสำเร็จ (Success Story)
กว่า 2 ปีมาแล้วที่ไทยตำบลดอทคอมได้ไปเยี่ยม
กลุ่มอาชีพนี้ที่ ต.บ้านแดง และเมื่อพบกันอีกในงานภูมิ
ปัญญาไทยสู่สากลฯ 2546 ได้เห็นว่ามีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ดีขึ้นมาก และจากการเผยแพร่โดย
ไทยตำบลฯ ได้มีการสั่งซื้อและส่งออกมากขึ้น

5-5

HuaySai.jpg (10449 bytes)   กลุ่มผลิตภัณฑ์จากผ้า ต.ห้วยทราย
อ.แม่ริม  จ.เชียงใหม่

สินค้าที่เผยแพร่ 36 รายการ

ผลสำเร็จ (Success Story)
ภายหลังจากที่ได้ทำข้อมูลเข้าไทยตำบล
ได้รับทราบมาว่าได้มีการสั่งซื้อจากประเทศ
ฝรั่งเศส จำนวนหลายแสนบาท

5-4

Ang226.jpg (8972 bytes)   กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์บ้านองค์รักษ์
อ.โพธิ์ทอง  จ.อ่างทอง
58
หมู่ 1 บ้านองค์รักษ์  ต.องค์รักษ์  
ฮ.โพธิ์ทอง  จ.อ่างทอง

สินค้าที่เผยแพร่   37 รายการ
(23/2/2546)
ผลสำเร็จ (Success Story)
สินค้าของกลุ่มนี้ ได้มีทั้งขายปลีกและขายส่ง
อยู่แล้ว และมีการส่งออกไปยังต่างประเทศด้วย
ต่อมาเมื่อมีการจัดทำข้อมูลเข้าไทยตำบล ก็ได้
มีผู้ติดต่อสั่งซื้อส่งออกไปต่างประเทศเพิ่มขึ้น
อีกเป็น Order การซื้อหลายแสนบาท

5-3

  กลุ่มทำบ้านและเรือนทรงไทย ต.บ้านพริก
อ.บ้านนา  จ.นครนายก
432 หมู่ 8 ต.บ้านพริก  อ.บ้านนา
จ.นครนายก

สินค้าที่เผยแพร่ 15 รายการ
ผลสำเร็จ (Success Story)
ภายหลังจากเข้าไทยตำบล ได้มีผู้ติดต่อสอบถาม
และสั่งซื้อสินค้ามากขึ้น ทางกลุ่มอยู่ในระหว่าง
ที่กำลังเพิ่มการผลิต และอยากให้มีศูนย์จัด
แสดงโชว์สินค้าไทยตำบลในส่วนกลาง และ
มีการสาธิตวิธีทำ จากการสำรวจ กลุ่มมีรายได้
สูงขึ้นจากเดิมประมาณเดือนละ 10,000 บาท

5-2

HuaysaiOld.jpg (13365 bytes)   หมู่บ้านคนเมือง
ต.ห้วยทราย  อ.สันกำแพง
หมู่ 6  ต.ห้วยทราย  อ.สันกำแพง
จ.เชียงใหม่

สินค้าที่เผยแพร่   23 รายการ
ผลสำเร็จ (Success Story)
ภายหลังจากเข้าไทยตำบล กลุ่มนี้มีสมาชิกเพิ่ม
ขึ้นจาก 25 คน เป็น 207 คนแล้ว โดยมีผู้
ติดต่อสอบถาม หรือสั่งซื้อสินค้าแจ้งว่าได้เห็น
สินค้าจากเว็บไซต์ไทยตำบลประมาณ 200
ราย ปัจจุบันทางกลุ่มมีรายได้สูงขึ้นจากเดิม
เฉลี่ยเดือนละประมาณ 20,000 บาท

5-1

      Rattan.jpg (15822 bytes)   กลุ่มแม่บ้านหัตถกรรมสีดา
(กลุ่มโคมไฟหวายจักสาน - นราธิวาส)
สินค้าที่เผยแพร่   37 รายการ
ผลสำเร็จ (Success Story)
ภายหลังจากเข้าไทยตำบล กลุ่มได้รับการติดต่อ
สั่งซื้อสินค้ามาเป็นจำนวนมาก ประกอบกับได้
มีการออกแบบใหม่ๆเพิ่มขึ้น และมีการปรับปรุง
ข้อมูลสินค้าเข้าไทยตำบลไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง
จึงทำให้มีผู้ติดต่อสั่งซื้อมากเป็นประจำ ทำให้
กลุ่มมีรายได้จากการขายมากกว่าเดิมหลายเท่า

Hit Counter
จากวันที่   4 ก.พ. 2545 ปรับปรุง 13 มิ.ย. 2547