โรงงานขันลงหิน เจียมแสงสัจจา (Jiam Siam)

Jiam Siam

Contact : Metta Selanont

Phone : 02 4241689, 085 9564653

e-mail : jiamssiam@hotmail.com

URL : www.thaitambon.com/jiamsiam

Map