อินเทอร์เน็ตตำบล

บทความนี้ เขียนขึ้นเพื่อแสดงความคิดเห็นเป็นการส่วนตัว โดย สมเกียรติ ผโลประการ (22 มี.ค. 2544)

อินเทอร์เน็ตตำบล เป็นการวาง ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้ตำบลต่างๆทั่วประเทศสามารถเข้าใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะเป็นประโยชน์อย่างมากในด้านต่างๆ เมื่อวางระบบเครือข่ายแล้วก็จำเป็นที่จะต้องมีคอมพิวเตอร์ใช้ และต่อเข้าอินเทอร์เน็ตด้วย จึงจะเกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ เมื่อมีการติดตั้งคอมพิวเตอร์ที่ตำบลต่างๆมากขึ้น การจัดทำข้อมูลของตำบลรวมทั้งการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลหรือการรายงานสถานการณ์ต่างๆ ก็จะเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ข้อมูลก็ จะมีความทันสมัย และเป็นประโยชน์

หน่วยงานของรัฐ และองค์กรต่างๆ สามารถมีส่วนร่วมในการจัดทำและ ใช้ประโยชน์จากระบบอินเทอร์เน็ต ตำบล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หน่วยงาน ที่อยู่ ณ ตำบลและใกล้ชิดกับประชาชน ก็จะมีความสำคัญและความรับผิดชอบ ในการจัดทำ ตรวจสอบและปรับปรุง ข้อมูล รวมทั้งให้บริการแก่กลุ่มชน ต่างๆ ดังนั้น เมื่อมีการวางระบบและ ซื้อคอมพิวเตอร์ให้แล้ว อาจจะต้องมี การดำเนินการ เช่น 1) จัดการฝึกอบรมการใช้อินเทอร์เน็ต พร้อมทั้งจัดทำคู่มือ 2) สอนวิธีการจัดทำข้อมูลต่างๆ 3) บริหารเรื่องค่าใช้จ่าย เพื่อให้เกิด การใช้งานอย่างแพร่หลาย 4) เปิดให้บริการด้านต่างๆกับประชาชน 5) ใช้อินเทอร์เน็ตให้เป็นไปตามวัตถุ ประสงค์

ซอฟท์แวร์ที่อาจนำมาใช้ในระบบอินเทอร์เน็ตตำบล

ไทยตำบลดอทคอม เป็นเว็บไซต์ที่มีระบบฐานข้อมูลตำบลขนาดใหญ่ สามารถบรรจุข้อมูลและรูปภาพต่างๆได้เป็นจำนวนมาก เว็บไซต์นี้ให้ข้อมูลทั้งด้าน ข้อมูลทั่วไปของตำบล แผนที่ตำบล การคมนาคม การบริหาร กลุ่มชนต่างๆที่มีกิจกรรมและทำผลิตภัณฑ์ รายการผลิตภัณฑ์และสินค้าของตำบล ทั้งที่อยู่ในขั้นเริ่มทำจนถึงขั้นที่ทำได้ดีแล้ว สามารถส่งออกได้,ข้อมูลธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, ข้อมูลด้านการเกษตร, ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวของตำบล, , ข้อมูลโรงแรม / ร้านอาหาร, กระดานข่าวของแต่ละตำบลเป็นต้น แต่สิ่งที่จะมีความสำคัญมากในอนาคตอันใกล้ก็คือ การทำธุรกิจค้าขายผลิตภัณฑ์ชุมชน และอื่นๆผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต หรือ อีคอมเมอร์ช นั่นเอง

ซอฟท์แวร์อื่นๆ มีเว็บไซต์ที่จัดทำโดยมีฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์อีกมากมาย ที่นำมาใช้ร่วมกันได้ เช่น 1) ระบบข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้าน 2) ระบบข้อมูล อ.บ.ต. 3) ระบบข้อมูลหมู่บ้านอุตสาหกรรม 4) ระบบข้อมูลธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) 5) ระบบข้อมูลด้านการศึกษา และ SchoolNet 6) ระบบรายงานผลการดำเนินงานและการ งบประมาณ ของโครงการต่างๆ เป็นต้น ข้อควรระวัง : การพัฒนาระบบข้อมูลต่างๆ ควรหลีกเลี่ยงการทำซ้ำซ้อน และควรใช้ข้อมูลร่วมกัน เพื่อเป็นการประหยัดทรัพยากรของชาติ