หมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว

บ้านบางน้ำผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ (2554)

ไปสูดโอโซนให้เต็มปอดที่บ้านบางน้ำผึ้ง
สมุทรปราการ
บ้านบางน้ำผึ้ง หมู่ที่ 3 ตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นหนึ่งในหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ
บ้านบางน้ำผึ้ง หมู่ที่ 3 เป็นชุมชน ดั้งเดิมที่ตั้งมาเป็นเวลานาน ขนาดพื้นที่ไม่กว้างใหญ่มากนัก โดยมีพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ 70 ไร่ ประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เป็นคนดั้งเดิมที่อยู่มาอย่างยาวนาน พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา ยังคงความอุดมสมบูรณ์ ด้วยสภาพแวดล้อมและลักษณะภูมิประเทศที่อยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา และเป็นคนดั้งเดิม ส่งผลให้คนในชุมชน มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ โอบอ้อมอารี รักธรรมชาติ และมีจิตสำนึกการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน

ความงามแห่งอัตลักษณ์ชุมชน

บ้านบางน้ำผึ้ง หมู่ที่ 3 เป็น 1 ใน 11 หมู่บ้านของตำบลบางน้ำผึ้ง และเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งมีการรวมตัวกันทำกิจกรรมระหว่างผู้นำชุมชน กลุ่ม องค์กร และประชาชน ในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ ทั้งด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม มีการรวบรวมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านบางน้ำผึ้ง ผู้คนในชุมชน มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ โอบอ้อมอารี รักธรรมชาติ และมีจิตสำนึก การมีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน สภาพบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม นอกจากนี้บ้านบางน้ำผึ้ง ได้รับคัดเลือกจากนิตยสาร TIME ว่าเป็นหมู่บ้านที่เป็นแหล่ง
ผลิตโอโซน (ออกซิเจน) อันดับ 3 ของเอเชียและเป็นพื้นที่สีเขียว (ปอดกรุงเทพ) รวมถึง ได้รับการคัดเลือกเป็น หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ “มั่งมี ศรีสุข” หมู่บ้านแรกของจังหวัดสมุทรปราการ ในปัจจุบัน บ้านบางน้ำผึ้ง หมู่ที่ 3 ได้นำแนวคิดการพัฒนาพื้นที่ที่ผนวกระหว่างการพัฒนาชุมชน วิถีชีวิตและการอนุรักษ์จัดบริการต้อนรับนักท่องเที่ยวในรูปแบบโฮมสเตย์
มุ่งเน้นที่จะตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวให้เกิดความประทับใจ มีความรู้สึกผูกพันเหมือนเป็นคนในครอบครัวได้ศึกษาเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการดำเนินวิถีชีวิต เป็นการสร้างจิตสำนึกความรู้สึกรักและมีส่วนร่วมดูแลรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์เด่น

- ธูปหอมสมุนไพร
- ลูกประคบสมุนไพรธัญพืช

แหล่งท่องเที่ยว

- ขี่จักรยานสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนบางน้ำผึ้ง
- เที่ยวตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง
- ร่องเรือหางยาวชมหิ่งห้อยยามค่ำคืน
- บ้านพักโฮมสเตย์บรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยา
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบางน้ำผึ้ง จุดเรียนรู้ 9 จุด
(1.กลุ่มบางน้ำผึ้งพอเพียง ผลิตของใช้ในครัวเรือน 2.กลุ่มบางน้ำผึ้งพอเพียง ผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ 3.กลุ่มวิสากิจชุมชนบางน้ำผึ้งโฮมสเตย์ 4.ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง 5.เกษตรผสมผสาน 6.สวนป่าชุมชน 7.การผลิตจุลินทรีย์ปุ๋ยชีวภาพ-บำบัดน้ำเสีย
8.สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน 9.ศูนย์การเรียนรู้แพทย์แผนไทย)
- เที่ยวชมและซื้อสินค้า OTOP เด่น (ธูปหอมสมุนไพร ลูกประคบสมุนไพรธัญพืช)

ประเพณี วัฒนธรรม

- ประเพณีสงกรานต์ ลอยกระทง
- ประเพณีเข้าพรรษา และเทศกาลงานบุญต่าง ๆ
- ประเพณีตักบาตรน้ำผึ้ง
- ทำบุญหมู่บ้าน

สิ่งอำนวยความสะดวก

- บ้านพักโฮมสเตย์ (อาหาร 2 มื้อ (มื้อเย็น,มื้อเช้า) พร้อมอาหารใส่บาตรพระตอนเช้า)
- มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
- เรือชมหิ่งห้อย
- จักรยานท่องเที่ยว
- เรือพายชมตลาดน้ำและวิถีชีวิตริมคลอง
- หมอนวดแผนโบราณ

ผู้ประสานงาน

นายปิยพงษ์ พูนสวัสดิ์ ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 โทร. 08-9780-6379
นางอาภรณ์ พานทอง ตำแหน่ง ประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลบางน้ำผึ้ง โทร. 08-9807-2501
นายอทิวัต รอดคลองตัน ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน โทร. 08-9119-6669

การเดินทาง

การเดินทางมาทางสีแยกบางนา มาสุดที่ถนนสรรพาวธุ ข้ามเรือที่ท่าบางน้ำ ผึ้งโฮมสเตย์ ขับรถมาทางถนนปู่เจ้าสมิงพราย ขึ้นถนนวงแหวนอุตสาหกรรม มาลงที่ ถนนสุขสวัสดิ์ ขับรถตรงมาแลว้ เลีย้ วซ้ายตรงมาถึงสามแยกพระประแดงเลี้ยวซ้าย(ตรงปั๊มน้ำมัน (MP) ขับรถมาเรื่อยๆ พอใกล้ถึงอำเภอพระประแดง ทางบังคับเลี้ยวซ้ายตรงถนนเพชรหึงษ์ ขับตรงมาเรื่อยๆ ประมาณ 5 กิโลเมตร เลี้ยวขวาเข้าถนนเพชรหึงษ์ 26 ขับรถมาเรื่อยๆ สังเกตซ้ายมือ จะมีสามแยกเลี้ยวซ้าย ตรงมาเรื่อยๆ ประมาณ 500 เมตร ข้ามสะพานสังเกตป้ายด้านขวามือ เมื่อลงสะพานข้ามคลอง เดินเท้าเข้าซอยตรงมาประมาณ 1 กม. สังเกตป้ายบอกทาง อีกเส้นทางมาทางด่วนสะพานพระรามเก้า (ทางไปดาวคะนอง) มาลงที่ถนนสุขสวัสดิ์ ขับรถตรงมาแล้วเลี้ยวซ้ายตรงมาถึงสามแยกพระประแดงเลี้ยวซ้าย (ตรงปั๊มน้ำมัน (MP) ขับรถมาเรื่อยๆ พอใกล้ถึงอำเภอพระประแดง ทางบังคับเลี้ยวซ้ายตรงถนนเพชรหึงษ์ ขับตรงมาเรื่อยๆ ประมาณ 5 กิโลเมตร เลี้ยวขวาเข้าถนนเพชรหึงษ์ 26 ขับรถมาเรื่อยๆ สังเกตซ้ายมือ สามแยกเลี้ยวซ้าย ตรงมาเรื่อยๆ ประมาณ 500 เมตร ข้ามสะพานสังเกตป้ายด้านขวามือ เมื่อลงสะพานข้ามคลอง เดินเท้าเข้าซอยตรงมาประมาณ 1 กม. สังเกตป้ายบอกทาง หรือจะเดินเลียบคลองบางน้ำผึ้งจนสุดเลี้ยวซ้าย โดยการสังเกตป้ายโฮมสเตย์

แผนที่


คัดเลือก ปี พ.ศ. 2554 ที่มา : กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย