หมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว

บ้านน้ำเชี่ยว จังหวัดตราด (2555)

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่บ้านท้ายเขา
ชุมชนชายฝั่งทะเลเมืองตราด
บ้านท้ายเขา (น้ำเชี่ยว) หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำเชี่ยว อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด เป็นหนึ่งหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดตราด โดยเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดตราด และได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในเรื่องของการผสมผสานกิจกรรมที่หลากหลายด้านการท่องเที่ยว ทั้งระบบธรรมชาติระบบเชิงนิเวศ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และผลิตภัณฑ์ชุมชนที่โดดเด่น จนกลายเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดแห่งนี้ บ้านท้ายเขา หรือที่มีชื่อเรียกในสมัยอดีตว่า “บ้านท้ายเขาแดง” มีตำนานเล่าขานส่ง ต่อความเชื่อจากรุ่นสู่รุ่นว่า ในอดีตกลุ่มชาว “จาม” หรือเรียกกันว่า “แขกจาม” อพยพหนีภัยสงครามมาจากประเทศกัมพูชามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในเขตนี้ ในปัจจุบันยังคงเหลือร่องรอยของการขุดหลุมหลบภัยของชาวจามในสมัยนั้นให้เห็นอยู่ในบางพื้นที่ของหมู่บ้าน

ความงามแห่งอัตลักษณ์ชุมชน

บ้านท้ายเขา เป็นชุมชนชายฝั่งจึงมีความสมบูรณ์ของทรัพยากรชายฝั่งอย่างมาก โดยเฉพาะป่าชายเลนซึ่งถือเป็นหนึ่งในจุดเด่นทางการท่องเที่ยว ป่าชายเลนแห่งนี้เป็นที่ตั้งของศูนย์ศึกษาธรรมชาติระบบนิเวศป่าชายเลน หมู่บ้านแห่งนี้อุดมไปธรรมชาติและระบบนิเวศป่าชายเลน ที่สมบูรณ์ มี ปู ปลาตีน ลิง และนกจำนวนมาก โดยมีหอดูนกสูงกว่า 12 เมตร ที่สามารถขึ้นไป
ดูนก และชมวิวทิวทัศน์ของป่าชายเลนได้รอบด้านส่วนยามค่ำคืนป่าชายเลนแห่งนี้ ถือเป็นจุดชมหิ่งห้อยที่น่าสนใจมาก
นอกจากนี้บ้านท้ายเขา ยังเป็นชุมชน 2 ศาสนา 3 วัฒนธรรม มีประชากรนับถือศาสนาพุทธ กับ อิสลาม และมีวัฒนธรรมไทย, ไทย-จีน และ ไทย-มุสลิม ซึ่งอยู่ด้วยกันอย่างสันติ สามัคคีปรองดอง

ผลิตภัณฑ์เด่น

ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่จึงทำให้มีต้นจากขึ้นอยู่อย่างมากมายและได้กลายมาเป็นผลิตภัณฑ์จักสานงอบ ที่มีคุณภาพ สวยงาม สร้างชื่อให้กับผู้คนในหมู่บ้านแห่งนี้ จนได้รับการคัดสรรให้เป็น สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่ดีเยี่ยม
ที่สุด ผลิตภัณฑ์จักสานงอบจากใบจาก มีหลายรูปทรงคือ ทรงกะทะ ทรงหัวแหลม ทรงสี่เหลี่ยม ทรงหกเหลี่ยม ทรงหมวกทหาร ทรงสมเด็จ ฯลฯ

แหล่งท่องเที่ยว

- วัดน้ำเชี่ยว เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยพุทธ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านท้ายเขา เดิมชื่อ “วัดอินทาราม” เป็นวัดที่รัชกาลที่ 5 เคยเสด็จมาประทับเป็นเวลา 1 คืน เมื่อ ร.ศ.130
- มัสยิดอัลกุบรอ (มัสยิด 200 ปี) ตำบลน้ำเชี่ยวมีกลุ่มชาวมุสลิม ซึ่งเป็นชาวไทยเชื้อสายจาม
- ศูนย์ศึกษาธรรมชาติระบบนิเวศป่าชายเลน

ประเพณี วัฒนธรรม

การแข่งขันเรือพาย ในช่วงเดือนพฤศจิกายน หรือหลังวันเห็นเดือนของชาวมุสลิมจัดขึ้นที่คลองน้ำเชี่ยว โดยมีเอกลักษณ์ คือ การพายเรือด้วยลำไม้ไผ่ การแสดงพื้นบ้าน ได้แก่ การแสดงนาเสป การแสดงลิเกฮูลู หรือดิเกร์ฮูลู การแสดงโอดิมานา
การแสดงรำหรรษามาลา หรือ รำงอบ

สิ่งอำนวยความสะดวก

ที่พักแบบโฮมเสตย์ มีโปรแกรมให้เลือก 3 แบบ คือ
โปรแกรมที่ 1 150 บาท/ท่าน อาหาร 1 มื้อ พร้อมมัคคุเทศก์พาเที่ยว
โปรแกรมที่ 2 600 บาท/ท่าน อาหาร 1 มื้อ พร้อมมัคคุเทศก์พาเที่ยว กิจกรรมนั่งเรือ
ชมประมงพื้นบ้าน ชมหิ่งห้อย ทานผลไม้ในสวน (ตามแต่ฤดูกาล)
โปรแกรมที่ 3 900 บาท/ท่าน อาหาร 3 มื้อ พร้อมมัคคุเทศก์พาเที่ยว กิจกรรมนั่งเรือ
ชมประมงพื้นบ้าน ชมหิ่งห้อย ทานผลไม้ในสวน (ตามแต่ฤดูกาล) พักโฮมสเตย์ 1 คืน พร้อม
รับของที่ระลึก

ผู้ประสานงาน

นางสุรัตนา ภูมิมาโนช ประธานกลุ่มการท่องเที่ยว หมู่ 1 โทร. 08-4892-5374
นางสาวดวงรัตน์ ถนอมวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 โทร. 08-9543-0470
http://www.namchieo.com
http://www.trat.go.th
http://www.facebook.com/namchieo
http://www.facebook.com/namchieo.trat

การเดินทาง

บ้านท้ายเขา อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 232 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากตัวจังหวัดตราด ประมาณ 8 กิโลเมตร สามารถเดินทางเข้ามาในหมู่บ้านได้โดยใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3148 เป็นเส้นทางผ่านกลางตำบลน้ำเชี่ยวเป็นระยะทางประมาณ 1.50 กิโลเมตร

แผนที่


คัดเลือก ปี พ.ศ. 2555 ที่มา : กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย