หมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว

บ้านหลุกใต้ จังหวัดลำปาง (2556)

บ้านหลุกใต้
สุดยอดหมู่บ้านหัตถกรรมแกะสลักไม้ ลำปาง
บ้านหลุกใต้ หมู่ที่ 12 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เป็นหนึ่งหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง
สำหรับคำว่า “หลุก” ที่เป็นชื่อหมู่บ้านในปัจจุบัน มีคำเรียกที่เพี้ยนมาจาก คำว่า “หลุบ” ซึ่งมีลักษณะคล้ายกังหันน้ำในปัจจุบัน เนื่องจากแต่เดิมลักษณะภูมิประเทศของหมู่บ้าน เป็นที่ราบสูง มีแม่น้ำอยู่ต่ำกว่าหมู่บ้าน การจะนำน้ำมาใช้จึงเป็นการยากลำบาก จึงมีการคิดนำหลุบมาใช้สำหรับวิดน้ำมาใช้ในชีวิตประจำวันของชาวบ้าน บ้านหลุกใต้ เป็นหมู่บ้านหัตถกรรมด้านการแกะสลักไม้ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดลำปาง ซึ่งคนในหมู่บ้านสวนใหญ่มีอาชีพแกะสลัก

ความงามแห่งอัตลักษณ์ชุมชน

ผู้คนในบ้านหลุกใต้ มีการดำเนินวิถีชีวิตแบบพอเพียง ทำการเกษตร และแกะสลักไม้ เป็นอาชีพหลัก จนได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านหัตถกรรมล้านนาด้านการแกะสลักไม้ สำหรับการแกะสลักไม้ของบ้านหลุกใต้ ได้สืบทอดมาจากภูมิปัญญาของ พ่อสล่าจันดี แก้วชุ่ม ได้พบเห็นการแกะสลักไม้เป็นรูป ช้าง ม้า ขายที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย นายจันดี จึงได้ซื้อมาเป็นแบบในการแกะสลัก ปรากฎว่าสามารถทำได้เหมือน จึงได้สืบทอดให้แก่คนในหมู่บ้านจนหมู่บ้านกลายเป็นบ้านหัตถกรรมด้านการแกะสลักไม้ ไม้แกะสลัก

ผลิตภัณฑ์เด่น

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา งานไม้แกะสลักของบ้านหลุกใต้ได้รับการพัฒนายกระดับคุณภาพ มาอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)ขึ้นชื่อ ดังนั้นเมื่อมาถึงบ้านหลุกใต้ นักท่องเที่ยวสามารถหาซื้อสินค้าทั้งเฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน ตลอดจนไม้แกะสลักที่สวยงาม ทั้งนี้ การแกะสลักจากไม้ มีทั้งขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ การเพ้นท์สีลงบนไม้ รวมไปถึง ประตูหน้าต่างเก่า ตะกร้าทำจากไม้ไคร้

แหล่งท่องเที่ยว

- สะพานไม้เก่า (ขัวมุง)
- หลุกยักษ์
- ล่องเรือชมนกเป็ดน้ำ และบึงบัว
- ปางไม้แกะสลัก
- วัดเก่าแก่ มีธรรมาสน์อายุกว่าร้อยปี
- มีรถม้าไว้คอยบริการชมวิวรอบๆ บ้านหลุก

ประเพณี วัฒนธรรม

- ประเพณีขอขมาลำน้ำจาง จัดเป็นประจำทุกปี
- กิจกรรมการแกะสลักไม้ ที่ทำกันเกือบทุกหลังคาเรือน

สิ่งอำนวยความสะดวก

- มีตู้โทรศัพท์
- มีอินเตอร์เน็ตไว้บริการ
- มี WIFI ให้บริการ
- โฮมสเตย์

ผู้ประสานงาน

นายณรงค์ วงค์กันทะ กำนันตำบลนาครัว โทร. 083-863-7376

การเดินทาง

สามารถเดินทางโดยรถยนต์ประจำทางจาก กรุงเทพฯ ถึง ขนส่งจังหวัดลำปางระยะทางรวม 599 กิโลเมตร และต่อรถยนต์
รับจ้าง จากสถานีขนส่งจังหวัดลำปาง ถึงท่ารถอำเภอแม่ทะ ประมาณ 25 กิโลเมตร

แผนที่


คัดเลือก ปี พ.ศ. 2556 ที่มา : กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย