หมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว

บ้านแหลมประทับ จังหวัดนครศรีธรรมราช (2556)

วิถีชาวเล
วิถีชีวิตคนบ้านแหลมประทับ ที่เมืองคอน
บ้านแหลมประทับตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นหนึ่งหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเป็นหมู่บ้านที่อยู่ติดกับทะเล ประชาชนในหมู่บ้านมีประเพณี
วัฒนธรรม วิถีชีวิตของชุมชนชาวเลที่งดงามและน่าสนใจอย่างยิ่ง นอกจากนี้ ปัจจุบันบ้านแหลมประทับมีชื่อเสียงจากการเป็นท่าเรือท่องเที่ยว ที่ให้บริการ ท่องเที่ยวทางทะเลขนอม ที่มาของชื่อหมู่บ้าน “แหลมประทับ” มีประวัติเล่าต่อกันมาว่า ในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ยกทัพมาปราบหัวเมืองต่างๆ จำนวน 5 หัวเมือง หรือ 5 ชุมชน ซึ่งรวมถึงเมืองนครศรีธรรมราชที่ประกาศเป็นเมืองเอกราช สมเด็จพระเจ้าตากสินได้ยกทัพมาตีนครศรีธรรมราชทั้งทางบก และ ทางเรือ โดยพระองค์
ได้เสด็จมาทางกองทัพเรือผ่านช่องเขาเตล็ด และให้กองทัพพักแรมบริเวณที่แหลม หมู่ที่ 5 ตำบลท้องเนียนชาวบ้านจึงเรียกพื้นที่ที่พระองค์ทรงให้กองทัพพักแรมว่า “ที่ประทับ” หรือแหลมประทับ หรือแหลมทาบ เป็นชื่อเดียวกันจนปัจจุบันเรียกว่าหมู่บ้าน “แหลมประทับ”

ความงามแห่งอัตลักษณ์ชุมชน

ด้วยความเป็นชุมชนดั้งเดิมของตำบลท้องเนียม ผู้คนในชุมชนบ้านแหลมประทับส่วนใหญ่ยังประกอบอาชีพประมงชายฝั่ง วิถีชีวิตของคนในชุมชนจึงยังคงสภาพความเป็นอยู่ในแบบวิถีชีวิตชาวเลได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีทิวทัศน์โดยรอบที่งดงามโดยเมื่อลงจากหมู่บ้านไปจะมองเห็นทะเลชมทิวทัศน์ที่งดงามของอ่าวท้องเนียน เขาพับผ้า (หินชั้นทับกันดูเหมือนกับพับผ้า) หญ้าทะเลซึ่งเป็นที่ซ่อนของปลานานาพันธุ์ ปลาโลมาสีชมพู หากขึ้นไปยังเกาะน้ยุ จะได้ดื่มน้ำจืดที่บ่อน้ำจืด (เล่ากันว่าเป็นรอยเท้าของหลวงปู่ทวด) ต้องไปตรงกับเวลาที่น้ำลงเท่านั้น) นมัสการรูปเหมือนหลวงปู่ทวดบนเกาะนุ้ย เวทีพุ่มพวง (หินลาดมีบริเวณกว้างดูคล้ายกับเวทีของการแสดงดนตรี) รังนกแอ่น
ในขณะที่ผู้นำชุมชน/หมู่บ้านมีวิสัยทัศน์ก้าวไกล วางแผนการพัฒนาหมู่บ้านด้านการท่องเที่ยวระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว อีกทั้งยังปรับภูมิทัศน์ทุกครัวเรือนให้มีความสวยงามและสะอาด

ผลิตภัณฑ์เด่น

ด้วยเป็นหมู่บ้านที่อยู่ติดกับทะเล จึงมีการนำผลผลิตจากท้องทะเลมาแปรรูปจำหน่าย โดยผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของท้องถิ่นแห่งนี้คือ กะปิแหลมประทับของกลุ่มแม่บ้าน ผลิตภัณฑ์ปลากรอบสามรส รวมถึงผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกต่างๆ

แหล่งท่องเที่ยว

- ชมโลมาสีชมพู
- สักการะหลวงปู่ทวด
- เกาะท่าไร เกาะผี
- ดำน้ำ ตกปลา

สิ่งอำนวยความสะดวก

- ศูนย์เรียนรู้การท่องเที่ยว
- เรือสำหรับบรรทุกนักท่องเที่ยว
- เสื้อชูชีพป้องกันภัยให้แก่นักท่องเที่ยว
- ร้านอาหารบริการนักท่องเที่ยว
- บ้านพักแบบโฮมเสตย์

ผู้ประสานงาน

- นายวิโชติ สุกใส ประธานชมรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านแหลมประทับ โทร. 089-4731114
- นายณรงค์ คล้ายคลิ้ง กรรมการชมรมฯ โทร. 086-9461814
- นายสมทรง บางข่า กรรมการชมรมฯ โทร. 083-9687099
- นางสมจิตร บางข่า กรรมการชมรมฯ โทร. 084-625250

การเดินทาง

จากกรุงเทพฯ สามารถเดินทางได้ทั้งทางรถยนต์ โดยมีระยะทางรวม 720 กิโลเมตร และโดยสารทางเครื่องบินใช้ระยะเวลา 1 ชั่วโมง 10 นาที และระยะทางจากสนามบินจังหวัดนครศรีธรรมราชถึงบ้านแหลมประทับ ระยะทางโดยประมาณ 100 กิโลเมตร

แผนที่


คัดเลือก ปี พ.ศ. 2556 ที่มา : กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย