หมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว

บ้านมาบเหลาชะโอน จังหวัดระยอง (2556)

เลาะทะเลเมืองระยอง
ตามตำนาน เสื่อกระจูด แห่งบ้านมาบเหลาชะโอน
บ้านมาบเหลาชะโอน หมู่ที่ 5 ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เป็นหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดระยอง ที่โดดเด่นในด้านเป็นหมู่บ้านหัตถกรรมรวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการจักสานอีกทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่มีความหลากหลาย ไม่ว่าทิวทัศน์โดยรอบบริเวณหมู่บ้านที่งดงาม ยิ่งเมื่อขึ้นไปยังโบสถ์หินอ่อนบนยอดเขาที่อลังการ จะสามารถมองเห็นชายทะเลและหมู่เกาะบริเวณหาดวังแก้ว แหลมแม่พิมพ์ แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเมืองระยอง รวมถึง บึงน้ำสาธารณะขนาดใหญ่ ที่ชื่อ “บึงสำนักใหญ่” หรือหนองจำรุง มีพื้นที่ 3,871 ไร่ อุดมสมบูรณ์ไปด้วยปลาน้ำจืดนานาชนิดและมีต้นกระจูดขึ้นเป็นจำนวนมาก

ความงามแห่งอัตลักษณ์ชุมชน

บ้านมาบเหลาชะโอนเป็นหมู่บ้านที่มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนแบบเรียบง่าย ใช้ภาษาท้องถิ่นในการสื่อสาร และอาหารพื้นบ้านที่เน้นอาหารทะเลที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ อีกทั้งจากที่รอบบึงสำนักใหญ่มีต้นกระจูดขึ้น เป็นจำนวนมาก จึงถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างหลากหลายภายใต้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยแต่เดิมชาวบ้านใช้ประโยชน์จากต้นกระจูด ในการ
ผูกมัดสิ่งของต่างๆ สานเป็นเสื่อและกระสอบใส่น้ำตาล เพื่อเป็นของบรรณาการ มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา นับเป็นเวลากว่า 200 ปี มาแล้วดังนั้น การสานเสื่อกระจูด จึงเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวบ้านมาบเหลาชะโอน ที่สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน
โดยได้จัดตั้งกลุ่มจักสานกระจูดขึ้น เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2544 วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความสามัคคี และนำวัตถุดิบ
ที่มีมากมายมาแปรรูป เพิ่มมูลค่า

ผลิตภัณฑ์เด่น

- ผลิตภัณฑ์จักสานกระจูด เช่น ประเภทกระเป๋าหิ้ว กระเป๋าสะพาย ประเภทกล่อง ประเภทตะกร้า และประเภทอื่น ๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ

แหล่งท่องเที่ยว

- บึงสำนักใหญ่
- สวนพฤกษศาสตร์จังหวัดระยอง
- โบสถ์หินอ่อนของวัดสนามรัตนาวาส

สิ่งอำนวยความสะดวก

- มีที่พักให้เลือกอย่างหลากหลาย อาทิเช่น บ้านพักโฮมสเตย์ บ้านพักริมชายหาด เป็นต้น
- บริการล่องเรือชมธรรมชาติรอบบึงสำนักใหญ่

ผู้ประสานงาน

- นายสิงขรณ์ ถนอมจิตร์ โทร. 08-1761-7037
- นายมนตรี ยิ้มเยื้อน โทร 0 -3864-7079, 08-6045-3938
- E-MAIL : baankawee@hotmail.com

การเดินทาง

สามารถเดินทางได้โดยรถยนต์ส่วนตัว และรถโดยสารประจำทาง รถตู้โดยสาร ระยะทาง
จากกรุงเทพถึงบ้านมาบเหลาชะโอน ประมาณ 190 กิโลเมตร

แผนที่


คัดเลือก ปี พ.ศ. 2556 ที่มา : กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย