หมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว

บ้านทับลาน จังหวัดปราจีนบุรี (2556)

เสน่ห์แห่งต้นลาน
ความงามเครื่องจักสานที่บ้านทับลาน ปราจีนบุรี
บ้านทับลาน หมู่ที่ 1 ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี เป็นหนึ่งหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดปราจีนบุรี ภายใต้การสนับสนุนของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ด้วยเป็นหมู่บ้านที่มีสภาพอากาศดีเหมาะสำหรับการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ ด้วยตั้งอยู่ในโครงการหมู่บ้านป่าไม้ตามโครงการพระราชดำริ บริเวณริมถนนสาย 304 (ฉะเชิงเทรา-นครราชสีมา) ส่งผลให้มีการคมนาคมไปมาสะดวก บ้านทับลาน เป็นหมู่บ้านที่มีตำนานมาอย่างยาวนาน โดยก่อตั้งมาประมาณ 200 กว่าปี เริ่มต้นจากการอพยมมาของผู้คนจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยเห็นว่าเป็นพื้นที่
ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีจึงได้ตัดสินใจตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บริเวณนี้ พร้อมทั้งได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านทับลาน” เนื่องจากมีต้นลานขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก ต้นลาน ที่มีมากเหล่านี้ ได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างหลากหลาย และปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์จากต้นลาน ถือเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 4 ดาว และ 5 ดาว ที่สร้างชื่อเสียงให้กับหมู่บ้านทับลานเป็นอย่างมาก

ความงามแห่งอัตลักษณ์ชุมชน

ด้วยความหลากหลายของผู้คนที่อพยพย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่บ้านทับลาน จึงทำให้เป็นหมู่บ้านที่มีความโดดเด่นในเรื่องของวัฒนธรรม อาทิ ภาษาพูด มีทั้งภาษาไทยอีสาน และไทยภาคกลาง โดยประชากรทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ วิถีชุมชนของบ้านทับลาน เป็นชุมชนเกษตรกรรม ที่เน้นการทำเกษตรแบบอินทรีย์ ทั้ง ทำนา ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ และมีการจักสานเป็นอาชีพเสริม ในวันนี้ บ้านทับลาน เป็นหมู่บ้านที่ได้รับการยกย่องว่า เป็นหมู่บ้านหัตถกรรมจักสานใบลาน แหล่งใหญ่ของประเทศ ผลิตภัณฑ์
จักสานหลากรูปแบบ คุณภาพดี สามารถส่งจำหน่ายได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศสร้างรายได้ให้กับประชาชนในหมู่บ้านได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อดูวิถีชีวิตของผู้คนในบ้านทับลาน ถือเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่กำลังได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวโดยทั่วไป

ผลิตภัณฑ์เด่น

- ผลิตภัณฑ์จักสานใบลาน เช่น กระเป๋า หมวก กล่องเอนกประสงค์ กล่องทิชชู่ และโคมไฟจากใบลาน

ประเพณี วัฒนธรรม

- ประเพณีสงกรานต์
- รำเซิ้งใบลาน/กลองยาวชุมชน
- วิถีชุมชนชีวิตของชุมชนในการประกอบอาชีพด้านต่างๆ เช่น จักสานใบลาน สานสุ่มไก่ไม้ไผ่ สานเข่งหวาย
- ศูนย์ศึกษาการพัฒนาชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ผู้ประสานงาน

- ศูนย์บริการการท่องเที่ยวชุมชนบ้านทับลาน/นายชยันต์ ขอมีกลาง โทร.08-3136-4207 และ 08-2213-8307
- facebook/ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านทับลาน

การเดินทาง

- ระยะทาง กทม.-บ้านทับลาน ระยะทางประมาณ 250 กม.
- มีรถตู้สาย อนุสาวรีย์-ปักธงชัย (180 บาท) ผ่าน
- รถโดยสาร ป.1 สายพัทยา ชลบุรี ระยอง-โคราช

แผนที่


คัดเลือก ปี พ.ศ. 2556 ที่มา : กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย