Provincial Star OTOP (ผลิตภัณฑ์ที่เสนอเข้าคัดสรร)

จังหวัด นครราชสีมา : ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน
Nakhon Ratchasima Province :

Nakhonratchasima2L.jpg (117193 bytes)
ข้อมูล เรื่องราวของผลิตภัณฑ์ (Product Story)
ด่านเกวียนเป็นแหล่งมีวัตถุดิบสำคัญของเครื่องปั้นดินเผา เช่น ดินตามริมฝั่งมูลตามตะกุดต่างๆ เป็นต้น ดังนั้นการประกอบอาชีพ
ของประชาชนส่วนมากถนัดในการปั้นเครื่องปั้นดินเผา ซึ่งแตกต่างจากสมัยเดิมจะทำอยู่ในบริเวณที่เรียกว่า "ตะกุด" เพราะมีดิน
และแหล่งน้ำ และไม้ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเผาเครื่องปั้นดินเผา ตามคำบอกเล่าของคนในสมัยก่อนเล่ากันต่อๆมาว่า มี "พวกข่า"
คือ พวกเร่ร่อน (คล้ายผีตองเหลือง) เป็นชนกลุ่มเล็ก ๆ ใช้ใบไม้แห้งทำเป็นที่พัก และจะย้ายที่อยู่ไปเรื่อยๆ เป็นผู้นำดินมาปั้นเป็น
เครื่องใช้ในครัวเรือน เช่น โอ่งดิน ไห ครก เป็นต้น และมีรูปลักษณะที่แตกต่างกับปัจจุบันนี้ ฉะนั้นจึงแบ่งการทำเครื่องปั้นดินเผา
ของบ้านด่านเกวียน เป็น 4 ยุค ยุคที่ 1 จะปั้นเป็นหม้อน้ำ โอ่ง ครก และเครื่องใช้ที่จำเป็นในครัวเรือน เป็นต้น ยุคที่ 2 จะทำสืบ
ทอดกันมาเป็นกระถาง ไห กระถางรินน้ำข้าว เป็นต้น ยุคที่ 3 จะทำเป็นลักษณะเดิม และดัดแปรงเล็กน้อย แต่ก็จะอยู่ในรูปแบบเดิม
ยุคที่ 4 ในยุคนี้เปลี่ยนแปลงจากเดิมมาก นอกจากจะปั้นโอ่ง กระถาง แล้วยังปั้นเป็นรูปสัตว์ต่างๆ เช่น นกฮูก กระเช้าแขวนหน้าบ้าน
และยังเปลี่ยนแปลงอีกหลายอย่าง ดังที่เห็นในทุกวันนี้
ผู้ผลิต (Producers)                                 Search ค้นหาผลิตภัณฑ์ : "เครื่องปั้นดินเผา" จังหวัดนครราชสีมา
  ผู้ผลิตและสินค้า
(Producer & Products)
ที่อยู่
(Address)
โทรศัพท์
(Telephone)
1 กลุ่มฝั่งมูล 16 หมู่ 7 ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190 08 9722 3630 , 044 338467
2 ชมรมคนรักดินเผา 265 ถนนมิตรภาพ ซอย 15 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 08 1579 3415, 044 298985
3 กลุ่มหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา 68 หมู่ 1 ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190 08 9480 2919, 08 6874 6689
4 กลุ่มเครื่องปั้นดินเผา 131 หมู่ 3 บ้านด่านชัย ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190 044 375204, 08 1878 3224
5 กลุ่มเครื่องประดับดินเผาด่านเกวียน 78 หมู่ 3 บ้านด่านเกวียน ถนนราชสีมา-โชคชัย ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190 044 375215 , 08 1062 3321
6 Umdang Ceramics Co., Ltd. 34 หมู่ 4 ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190
www.umdang.com
044 375203-12
7 กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านกระโดก 14 หมู่ 5 บ้านประโดก ตำบลหนองหลัก อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 30270 08 1955 4834
8 BARAY POTTERY 59 หมู่ 3 ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190 08 1600 8657, 08 4962 4950
9 กลุ่มเครื่องปั้นดินเผา 128/3 หมู่ 7 ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190 08 1074 2812
10 โรงงานเครื่องปั้นดินเผา หมู่ 8 บ้านหนองกก ตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190 044 375186, 08 1966 7377

  Hit Counter
วันที่ 3 ส.ค. 2549