Provincial Star OTOP (ผลิตภัณฑ์ที่เสนอเข้าคัดสรร)

จังหวัด อุบลราชธานี : ผลิตภัณฑ์ผ้ากาบบัว
Ubon Ratchathani Province :

UbonratchathaniPSO2L.jpg (88272 bytes)
ข้อมูล เรื่องราวของผลิตภัณฑ์ (Product Story)
ผ้ากาบบัว เป็นชื่อผ้าที่ถูกกล่าวถึงในวรรณกรรมโบราณอีสานหลายเรื่อง คำว่า "กาบ" ในภาษาอีสานมีความหมายถึง เปลือก
หุ้มชั้นนอกของต้นไม้บางชนิด เช่น เปลือกหุ้มต้นกล้วย เรียก กาบกล้วย หุ้มไม้ไผ่ เรียก กาบลาง กลีบหุ้มดอกบัว เรียก กาบบัว
(สารานุกรมภาษาอีสาน-ไทย-อังกฤษ : ปรีชา พิณทอง) ผ้ากาบบัวอาจจะทอด้วยไหมหรือฝ้าย โดยมีเส้นยืน (Warh) ย้อม
อย่างน้อยสองสีเป็นริ้ว ตามลักษณะ "ซิ่นทิว"   ซึ่งมีความนิยมแพร่หลายแถบอุบลราชธานี ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นอกจาก
นี้ยังทอพุ่งด้วยไหมสีมับไม (ไหมปั่นเกลียวหางกระรอก) มัดหมี่ และขิด ผ้ากาบบัว (จก) คือผ้าพื้นทิว หรือผ้ากาบบัวเพิ่ม
การจกลาย เป็นลวดลายกระจุกดาว (บางครั้งเรียก เกาะลายดาว) อาจจกเป็นบางส่วน หรือกระจายทั่วทั้งผืนผ้า เพื่อสืบทอด
"ซิ่นหัวจกดาว" อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของผ้าซิ่นเมืองอุบล ผ้ากาบบัว (จก) นี้เหมาะที่จะใช้งานในพิธีหรือโอกาสสำคัญ
ผ้ากาบบัว (คำ) คือ ผ้าทอยก (บางครั้งเรียก ขิด) ด้วยไหมคำ (ดิ้นทอง) อาจสอดแทรกด้วยไหมเงิน หรือไหมสีต่างๆ อันเป็น
ผ้าที่ต้องใช้ความประณีตในการทออย่างสูง ปัจจุบันผ้ากาบบัวได้รับการสืบสานให้เป็นผ้าเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของจังหวัด
อุบลราชธานีเป็นที่นิยมในวงการแฟชั่นผ้าไทยมีการสวมใส่เสื้อผ้าอาภรณ์ลายกาบบัวตั้งแต่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ไปจนถึงวัยรุ่น
ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย
ผู้ผลิต (Producers)                           Search ค้นหาผลิตภัณฑ์ : "ผ้ากาบบัว" จังหวัดอุบลราธานี
  ผู้ผลิตและสินค้า
(Producer & Products)
ที่อยู่
(Address)
โทรศัพท์
(Telephone)
1 กลุ่มแปรรูปกระเป๋าจากผ้ากาบบัว 144 หมู่ 5 ตำบลปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 08 1076 1249, 045 344443, 045 344288
2 สหกรณ์ศูนย์สินค้าเศรษฐกิจชุมชน 7 (วงเวียนหอนาฬิกา) ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
www.thaitambon.com/Homepage/UbonProCenter.htm
045 250248-9
3 กลุ่มทอผ้า หมู่ 5 บ้านดำขวาง ตำบลคำขวาง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 045 288303
4 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านนาเรือง 65 หมู่ 7 ตำบลนาเรือง กิ่งอำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี 34160  
5 กลุ่มสตรีทอผ้าลายกาบบัว หมู่ 9 บ้านมดง่ามใต้ ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 045 249048
6 กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ หมู่ 6 บ้านทุ่งนาเมือง ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 34220 045 249004
7 กลุ่มทอผ้าไหม โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านยางน้อย ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 34150 045 391388

  Hit Counter
วันที่ 6 ก.ย. 2549