Provincial Star OTOP (ผลิตภัณฑ์ที่เสนอเข้าคัดสรร)

จังหวัด พัทลุง : ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว
Phattalung Province :

PhattalungPSO4L.jpg (79359 bytes)
.ข้อมูล เรื่องราวของผลิตภัณฑ์ (Product Story)
จากสิ่งที่อยู่เหมือนไร้ค้า ชาวบ้านไม่ให้ความสำคัญ เกิดมีค่าขึ้นมาในสายตาของนักประดิษฐ์ มีการจัดการแปรรูปกะลา
เป็นผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มคุณค่าได้มากหลาย นอกจากทำเป็นเครื่องใช้ในครัวเรือนแล้ว ยังประดิษฐ์เป็นเครื่องตกแต่งบ้าน
เครื่องประดับ และเครื่องแต่งกายสตรี ออกแบบเป็นกระเป๋าถือ สุภาพสตรี เข็มขัด เข็มกลัด ปิ่นปักผม สร้อย ฯลฯ จนมี
แนวนโยบายภาครัฐในการส่งเสริมภูมิปัญญา และวิสาหกิจชุมชน มีการพัฒนาตามแนวทางโครงการหนึ่งตำบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ มีการส่งเสริมการขาย และการตลาดมากขึ้น เป็นที่รู้จักมากขึ้น ในการดำเนินการจัดตั้งกลุ่มจะเริ่มจากจำนวน
สมาชิกน้อย ผลิตของชิ้นเล็กๆ และได้พัฒนาฝีมือ และคิดค้นผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าวรูปแบบใหม่นานาชนิด ขึ้นตามลำดับ
และปัจจุบันได้หลังไหลไปสู่ตลาดภายในประเทศ และต่างประเทศอย่างไม่ขาดสาย
.ผู้ผลิต (Producers)                          Search ค้นหาผลิตภัณฑ์ : "กะลามะพร้าว" จังหวัดพัทลุง
  ผู้ผลิตและสินค้า
(Producer & Products)
ที่อยู่
(Address)
โทรศัพท์
(Telephone)
1 กลุ่มผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว (สหกรณ์การเกษตรพนมวังก์) 168 หมู่ 3 บ้านควนน้อย ตำบลพนมวังก์ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110 074 622056, 08 1738 7358
2 กลุ่มทำกะลามะพร้าวบ้านตลิ่งชัน หมู่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93110  
3 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าวและไม้ 215 หมู่ 9 ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110 074 681217
4 กลุ่มหัตถกรรมกะลามะพร้าว บ้านคอกวัว 42/1 หมู่ 1 บ้านคอกวัว ตำบลชัยบุรี อำเเมือง จังหวัดพัทลุง 93000 08 1465 5751

  Hit Counter
วันที่ 14 ก.ย. 2549