ภัตตาคาร ฉั่วคุ้ย

บริการอาหารไทย-จีน และอาหารตามสั่ง