ร้านวันอังคาร

ปลาหลดแดดเดียว และอาหารประเภทปลาต่าง ๆ