ผู้ผลิตโอทอป กลุ่มผู้ผลิตโอทอป

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านกุดค้า

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านกุดค้า

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มแม่บ้านตรอกแซง

กลุ่มแม่บ้านตรอกแซง

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแม่ปะใต้

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแม่ปะใต้

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มสตรีบ้านบานกระทุ่ม

กลุ่มสตรีบ้านบานกระทุ่ม

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ผักไร้สาร

ผักไร้สาร

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มโรงเรียนชาวนาเกษตรอินทรีย์บ้านเตย

กลุ่มโรงเรียนชาวนาเกษตรอินทรีย์บ้านเตย

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มสตรีแม่บ้านหนองขุ่น

กลุ่มสตรีแม่บ้านหนองขุ่น

 

สินค้าโอทอป 9 รายการ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบึงทองหลาง

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบึงทองหลาง

 

สินค้าโอทอป 8 รายการ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนน

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนน

 

สินค้าโอทอป 8 รายการ
กลุ่มปั้นครกบ้านดอนกลาง

กลุ่มปั้นครกบ้านดอนกลาง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มหัตถกรรมงานปั้น

กลุ่มหัตถกรรมงานปั้น

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มส่งเสริมอาชีพจักสานสำราญกิจบ้านโพนตาล

กลุ่มส่งเสริมอาชีพจักสานสำราญกิจบ้านโพนตาล

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ