ผู้ผลิตโอทอป กลุ่มผู้ผลิตโอทอป

ผู้ผลิตโอทอป

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีและเยาวชนบ้านแหลมโพธิ์

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีและเยาวชนบ้านแหลมโพธิ์

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มไข่มุกแท้จากทะเลใต้

กลุ่มไข่มุกแท้จากทะเลใต้

 

สินค้าโอทอป 11 รายการ
น้องฟา อันดามันเพิร์ล

น้องฟา อันดามันเพิร์ล

 

สินค้าโอทอป 6 รายการ
กลุ่มอาชีพสตรีทำผ้าปาเต๊ะ

กลุ่มอาชีพสตรีทำผ้าปาเต๊ะ

 

สินค้าโอทอป 6 รายการ
กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านผาทั่ง

กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านผาทั่ง

 

สินค้าโอทอป 49 รายการ
กลุ่มเสื้อผ้าสำเร็จรูปหนองฉาง

กลุ่มเสื้อผ้าสำเร็จรูปหนองฉาง

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มเย็บผ้าหนองไผ่

กลุ่มเย็บผ้าหนองไผ่

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
กลุ่มรองเท้าแตะหนังท่าซุง

กลุ่มรองเท้าแตะหนังท่าซุง

 

สินค้าโอทอป 8 รายการ
กลุ่มทอผ้าบ้านนาแซง

กลุ่มทอผ้าบ้านนาแซง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มทอผ้าบ้านวังผาชัน

กลุ่มทอผ้าบ้านวังผาชัน

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มสตรีอาชีพทอผ้า

กลุ่มสตรีอาชีพทอผ้า

 

สินค้าโอทอป 12 รายการ