ผู้ผลิตโอทอป กลุ่มผู้ผลิตโอทอป

ผู้ผลิตโอทอป

วิสาหกิจชุมชนป่าละอูภูช้าง

วิสาหกิจชุมชนป่าละอูภูช้าง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองกาสามัคคี

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองกาสามัคคี

 

สินค้าโอทอป 12 รายการ
กลุ่มแปรรูปวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองคล้า

กลุ่มแปรรูปวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองคล้า

 

สินค้าโอทอป 5 รายการ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม 100 พันมะพร้าวไทย

วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม 100 พันมะพร้าวไทย

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลไม้บ้านคลองลอย

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลไม้บ้านคลองลอย

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรร่องแก้ว

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรร่องแก้ว

 

สินค้าโอทอป 14 รายการ
กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าไทเลย

กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าไทเลย

 

สินค้าโอทอป 12 รายการ
กลุ่มผักปลอดภัยจากสารพิษ บ้านนาสาร

กลุ่มผักปลอดภัยจากสารพิษ บ้านนาสาร

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
วิสาหกิจชุมชนข้าวซ้อมมือบ้านเพิง

วิสาหกิจชุมชนข้าวซ้อมมือบ้านเพิง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มเพาะเห็ดนาไม้ไผ่

กลุ่มเพาะเห็ดนาไม้ไผ่

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ