ผู้ผลิตโอทอป ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มสว่างโบราณ

กลุ่มสว่างโบราณ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
เอ้ผ้าไทย

เอ้ผ้าไทย

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มส่งเสริมอาชีพแม่บ้านชุมชนศรีบุญเรือง

กลุ่มส่งเสริมอาชีพแม่บ้านชุมชนศรีบุญเรือง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ชินไหมไทย

ชินไหมไทย

 

สินค้าโอทอป 9 รายการ
กลุ่มทอผ้าคุ้มป่าหิน

กลุ่มทอผ้าคุ้มป่าหิน

 

สินค้าโอทอป 6 รายการ
ผ้าไหมมัดหมี่ (นายสุวรรณ ศรีราช)

ผ้าไหมมัดหมี่ (นายสุวรรณ ศรีราช)

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ร้านศศิธรไหมไทย

ร้านศศิธรไหมไทย

ผ้าไหมมัดหมี่  

สินค้าโอทอป 5 รายการ
กลุ่มผ้าฝ้ายมัดย้อม

กลุ่มผ้าฝ้ายมัดย้อม

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
กลุ่มหัตถกรรมของฝากภูเวียง

กลุ่มหัตถกรรมของฝากภูเวียง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ทอผ้าโทเรมัดหมี่

ทอผ้าโทเรมัดหมี่

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มทอผ้าไหม แพรศิลา

กลุ่มทอผ้าไหม แพรศิลา

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
ธัญลักษณ์ผ้าไทย

ธัญลักษณ์ผ้าไทย

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ