ผู้ผลิตโอทอป ชัยภูมิ

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มมะขามหวานบ้านซับประสิทธิ์

กลุ่มมะขามหวานบ้านซับประสิทธิ์

 

สินค้าโอทอป 6 รายการ
กลุ่มปลูกส้มโอบ้านนาดี

กลุ่มปลูกส้มโอบ้านนาดี

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนนแดง

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนนแดง

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มออมทัพย์เพื่อการผลิตบ้านโนนสาทร

กลุ่มออมทัพย์เพื่อการผลิตบ้านโนนสาทร

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มข้าวกล้องงอก

กลุ่มข้าวกล้องงอก

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ผ้าขิต (นายจิรวุฒิ แจ้งทอง)

ผ้าขิต (นายจิรวุฒิ แจ้งทอง)

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านหนองดินดำ

กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านหนองดินดำ

 

สินค้าโอทอป 5 รายการ
ผ้าขิต (นายลือชัย จิตรโคตร)

ผ้าขิต (นายลือชัย จิตรโคตร)

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มทอผ้าศูนย์ศิลปาชีพทุ่งกระมังบ้านหนองหอย

กลุ่มทอผ้าศูนย์ศิลปาชีพทุ่งกระมังบ้านหนองหอย

 

สินค้าโอทอป 5 รายการ
ผ้ามัดหมี่บ้านเขว้า

ผ้ามัดหมี่บ้านเขว้า

ผ้าไหมมัดหมี่  

สินค้าโอทอป 6 รายการ