ผู้ผลิตโอทอป พิจิตร

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มแปรรูปข้าวทุ่งหนองคล้า

กลุ่มแปรรูปข้าวทุ่งหนองคล้า

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
จักสานปอเฮ

จักสานปอเฮ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์ผักตบชวาบ้านวังหลุม

กลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์ผักตบชวาบ้านวังหลุม

 

สินค้าโอทอป 23 รายการ
ฐิติมา มะม่วงแช่อิ่ม

ฐิติมา มะม่วงแช่อิ่ม

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มแม่บ้านโพธ์ิประทับช้างพัฒนา

กลุ่มแม่บ้านโพธ์ิประทับช้างพัฒนา

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสามัคคีโพธิ์ประทับช้าง

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสามัคคีโพธิ์ประทับช้าง

 

สินค้าโอทอป 9 รายการ
ร้านค้าชุมชนตำบลหนองโสน

ร้านค้าชุมชนตำบลหนองโสน

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มอาชีพข้าวซ้อมมือบ้านคลองคะชี

กลุ่มอาชีพข้าวซ้อมมือบ้านคลองคะชี

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
ศรีภควัฒ ไรซ์

ศรีภควัฒ ไรซ์

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ