ผู้ผลิตโอทอป มุกดาหาร

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มทอผ้าฝ้ายลายขิตช้าง

กลุ่มทอผ้าฝ้ายลายขิตช้าง

 

สินค้าโอทอป 19 รายการ
กลุ่มสตรีเสื้อเย็บมือบ้านคำพอก

กลุ่มสตรีเสื้อเย็บมือบ้านคำพอก

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มทอผ้าฝ้าย ผ้าไหมบ้านหนองแต้

กลุ่มทอผ้าฝ้าย ผ้าไหมบ้านหนองแต้

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
กลุ่มทอผ้าฝ้ายลายลูกแก้ว

กลุ่มทอผ้าฝ้ายลายลูกแก้ว

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มรักษ์ผ้าไทย

กลุ่มรักษ์ผ้าไทย

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านโคก

กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านโคก

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มทอผ้าเย็บมือ

กลุ่มทอผ้าเย็บมือ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
วิสาหกิจชุมชนทอผ้าฝ้ ายบ้านค้อ

วิสาหกิจชุมชนทอผ้าฝ้ ายบ้านค้อ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มเย็บผ้าด้วยมือบ้านโคก

กลุ่มเย็บผ้าด้วยมือบ้านโคก

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ