ผู้ผลิตโอทอป มุกดาหาร

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสานตะกร้าพลาสติกบ้านชัยมงคล

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสานตะกร้าพลาสติกบ้านชัยมงคล

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ไทยโปรพลาส

ไทยโปรพลาส

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ปิกนิคโครงเหล็ก (นางวัฒนา สะอาด)

ปิกนิคโครงเหล็ก (นางวัฒนา สะอาด)

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ถังโครงเหล็กใส่ผ้า (นางทองมี สมประสงค์)

ถังโครงเหล็กใส่ผ้า (นางทองมี สมประสงค์)

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ตะกร้าพลาสติก

ตะกร้าพลาสติก

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
แจกันโต๊ะหมู่บูชา (นางนงลักษณ์ สะอาด)

แจกันโต๊ะหมู่บูชา (นางนงลักษณ์ สะอาด)

จักสานจากส้นพลาสติก  

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กระเป๋าเดินทาง (นายวันชัย เถาว์ที)

กระเป๋าเดินทาง (นายวันชัย เถาว์ที)

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ตลาดฝาปิด L (นางบุษราพร วังคะฮาด)

ตลาดฝาปิด L (นางบุษราพร วังคะฮาด)

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ปิคนิคโครงเหล็ก (นางรัตนา ตันเอี๋ยม)

ปิคนิคโครงเหล็ก (นางรัตนา ตันเอี๋ยม)

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
จิตตราผลิตภัณฑ์พลาสติก

จิตตราผลิตภัณฑ์พลาสติก

ตะกร้าพลาสติด  

สินค้าโอทอป 4 รายการ
วิสาหกิจชุมชนตะกร้าพลาสติกคลองน้ำใส

วิสาหกิจชุมชนตะกร้าพลาสติกคลองน้ำใส

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ