ผู้ผลิตโอทอป ยโสธร

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มอินทรีย์โนนบ้านใหม่

กลุ่มอินทรีย์โนนบ้านใหม่

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มข้าวกล้องปลอดสารพิษ

กลุ่มข้าวกล้องปลอดสารพิษ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มแปรรูปข้าว

กลุ่มแปรรูปข้าว

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มแม่บ้านโคกเจริญ ม.10

กลุ่มแม่บ้านโคกเจริญ ม.10

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาเวียง

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาเวียง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มวิสาหกิจส่งเสริมเกษตรอินทรีย์นาดีน้อย

กลุ่มวิสาหกิจส่งเสริมเกษตรอินทรีย์นาดีน้อย

 

สินค้าโอทอป 8 รายการ
กลุ่มข้าวกล้องงอกบ้านขุมเงิน

กลุ่มข้าวกล้องงอกบ้านขุมเงิน

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มทอผ้าลายขิดบ้านดอนมะซ่อม

กลุ่มทอผ้าลายขิดบ้านดอนมะซ่อม

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มสตรีบ้านศรีเจริญชัย

กลุ่มสตรีบ้านศรีเจริญชัย

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ