ผู้ผลิตโอทอป ลพบุรี กลุ่มผู้ผลิตโอทอป

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านหนองมะค่า

กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านหนองมะค่า

 

สินค้าโอทอป 5 รายการ
กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้ามัดหมี่ทำกระเป๋า

กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้ามัดหมี่ทำกระเป๋า

 

สินค้าโอทอป 16 รายการ
วิสาหกิจชุมชน ไร่สานฝัน

วิสาหกิจชุมชน ไร่สานฝัน

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนพิการซ้ำซ้อน

โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนพิการซ้ำซ้อน

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรท่าศาลา

วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรท่าศาลา

 

สินค้าโอทอป 8 รายการ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานหวายมหาสอน

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานหวายมหาสอน

 

สินค้าโอทอป 6 รายการ
 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากดินหอม

กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากดินหอม

 

สินค้าโอทอป 10 รายการ
กลุ่มเครือข่ายผ้าไทยทอมือ หมู่ 4 ศูนย์ 2

กลุ่มเครือข่ายผ้าไทยทอมือ หมู่ 4 ศูนย์ 2

 

สินค้าโอทอป 8 รายการ