ผู้ผลิตโอทอป อุบลราชธานี

ผู้ผลิตโอทอป

เทียนหอมปภาวดี

เทียนหอมปภาวดี

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มพัฒนาอาชีพทอเสื่อ ม.1 ต.หนองงอ้ม

กลุ่มพัฒนาอาชีพทอเสื่อ ม.1 ต.หนองงอ้ม

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
กลุ่มดอกจันทร์ตะกร้าทางมะพร้าว

กลุ่มดอกจันทร์ตะกร้าทางมะพร้าว

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มทอเสื่อเตย

กลุ่มทอเสื่อเตย

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มเกษตรโพนงามสามัคคี

กลุ่มเกษตรโพนงามสามัคคี

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
จักสานไม้ไผ่และทองเสื่อไหล

จักสานไม้ไผ่และทองเสื่อไหล

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มหัตถศิลป์ไทย

กลุ่มหัตถศิลป์ไทย

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มทอเสื่อบ้านโนนโพธิ์ใต้

กลุ่มทอเสื่อบ้านโนนโพธิ์ใต้

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
รองเท้า (นายไพบูลย์  ชุมอาจ)

รองเท้า (นายไพบูลย์ ชุมอาจ)

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มศิลปะเครื่องแก้วสร้างถ่อ

กลุ่มศิลปะเครื่องแก้วสร้างถ่อ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มทอเสื่อขิดกุดศรีวังเมือง

กลุ่มทอเสื่อขิดกุดศรีวังเมือง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ