ผู้ผลิตโอทอป เลย

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มหัตถกรรมไม้สักงอกเงิน

กลุ่มหัตถกรรมไม้สักงอกเงิน

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่

 

สินค้าโอทอป 16 รายการ
กลุ่มหัตถกรรมจักสานไทเลย

กลุ่มหัตถกรรมจักสานไทเลย

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ศิลปพื้นบ้านด่านซ้าย

ศิลปพื้นบ้านด่านซ้าย

หน้ากากผีตาโขน  

สินค้าโอทอป 12 รายการ
บริษัท ยงสวัสด์ิพืชผลวังสะพุง

บริษัท ยงสวัสด์ิพืชผลวังสะพุง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
พืชไทยเมืองเลย

พืชไทยเมืองเลย

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ไร่อธิศพัฒน์

ไร่อธิศพัฒน์

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ไร่ภูผาสัก

ไร่ภูผาสัก

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มถั่วคั่วทรายบ้านเหมืองแพร่

กลุ่มถั่วคั่วทรายบ้านเหมืองแพร่

 

สินค้าโอทอป 6 รายการ