ผู้ผลิตโอทอป แม่ฮ่องสอน

ผู้ผลิตโอทอป

ขนมบ้านไต (ไท ไท แบรนด์)

ขนมบ้านไต (ไท ไท แบรนด์)

ขนมถั่วงา  

สินค้าโอทอป 5 รายการ
ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพรระดับชุมชนที่ 5

ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพรระดับชุมชนที่ 5

 

สินค้าโอทอป 5 รายการ
ลุงปะละกาแฟสด

ลุงปะละกาแฟสด

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหมแม่ฮ่องสอน

กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหมแม่ฮ่องสอน

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
กลุ่มเฮือนไต

กลุ่มเฮือนไต

 

สินค้าโอทอป 10 รายการ
กลุ่มชาลีรักไทย

กลุ่มชาลีรักไทย

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มขนมงาบ้านโป่ง

กลุ่มขนมงาบ้านโป่ง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มงานไม้ประดิษฐ์เมล็ดพันธุ์พืช

กลุ่มงานไม้ประดิษฐ์เมล็ดพันธุ์พืช

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มสตรีตัดเย็บเสื้อผ้าตำบลจองคำ

กลุ่มสตรีตัดเย็บเสื้อผ้าตำบลจองคำ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์บ้านหนองป่าแขม

กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์บ้านหนองป่าแขม

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มแม่บ้านห้วยเดื่อ

กลุ่มแม่บ้านห้วยเดื่อ

 

สินค้าโอทอป 10 รายการ