กลุ่มสตรีสหกรณ์นาเกลือ

กลุ่มสตรีสหกรณ์นาเกลือ

กลุ่มสตรีสหกรณ์นาเกลือ

ติดต่อ : นางประจวบ รอดดารา

โทร : 034 839728, 09 8366448

อีเมล: yoo13_3@hotmail.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนสมาชิก 30 คน

การจัดการ

บ้านบางโทรัด หมู่ 6 เป็นหมู่บ้านหนึ่งใน จ.สมุทรสาคร ที่แยกมาจากหมู่ 5 มีครัวเรือน 129 ครัวเรือน ด้วยสภาพที่มีน้ำทะเลท่วมถึง การทำนาเกลือจึงกลายเป็นอาชีพหลักของบ้านนี้ และเป็นอาชีพสำคัญของชาวสมุทรสาคร เนื่องจากนางประจวบ รอดดารา ได้เล็งเห็นถึงปัญหาการว่างงาน การเคลื่อนย้านแรงงานเป็นจำนวนมาก เหลือแต่บรรดาผู้หญิงที่เป็นแม่บ้านที่ต้องอยู่ดูแลบ้านเท่านั้น จึงได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มอาชีพบ้านบางโทรัดขึ้น ได้รวมกลุ่มครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2537 เพื่อทำดอกไม้ประดิษฐ์ มีสมาชิก 17 คน โดยขอให้หน่วยงานราชการเข้ามาส่งเสริมอาชีพ

การรวมกลุ่ม

สมาชิกในกลุ่มมารวมกันทำการผลิตที่กลุ่ม และได้รับค่าแรงตามจำนวนชิ้นงานที่ทำได้ ให้ความร่วมมือในการเข้ารับการฝึกอบรม และสามารถนำเทคนิคต่าง ๆ ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้น

อาชีพหลัก

ทำนาเกลือ

อาชีพเสริม

รับจ้าง ทำดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าและกระดาษ

สินค้าโอทอป