กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านทุ่งหลวง

กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านทุ่งหลวง

กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านทุ่งหลวง

มีสภาพและรูปแบบความเป็นอยู่ง่ายๆ ยังชีพด้วยการทำเกษตรกรรม แต่ด้วยสภาพดินที่เอื้ออำนวยต่อการทำเครื่องปั้น แทบทุกครัวเรือนในเขต บ้านทุ่งหลวง หมู่ที่ 2 จะผลิตเครื่องปั้นดินเผาอยู่ใต้ถุนบ้าน มีเตาเผาแบบโบราณอยู่ข้างบ้าน มีควันที่เกิดจากการเผาสลับขึ้นบ้านโน้นบ้านนี้อยู่เป็นนิจ ในช่วงเช้าเย็นจะมีรถของพ่อค้าคนกลางวิ่งมารับซื้อผลิตภัณฑ์ถึงที่ และบางทีก็มีรถเข็นที่บรรทุกเครื่องปั้นดินเผาที่มีฟางคลุมทับอยู่เต็มคันผ่านไปมา

ติดต่อ : นางวรรณา โพธิ์ดี

โทร : 089 563 1642 , 0 5569 3451

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

237 ครัวเรือน

การจัดการ

บ้านทุ่งหลวง หมู่ที่ 2 เป็นตำบลหนึ่งที่อยู่ในเขตอำเภอคีรีมาศ ถือเป็นแหล่งอุตสาหกรรมในครัวเรือน ที่มีชื่อเสียงอีกแหล่งหนึ่งที่ผลิตเครื่องปั้นดินเผา แต่ด้วยรูปแบบการผลิตที่เรียบง่ายในอดีตขาดความชำนาญงาน และเทคนิคในการผลิตที่ดี ทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพต่ำ ไม่แข็งแรง กองส่งเสริมหัตถกรรมไทย และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมได้เข้ามาช่วยเหลือในด้านการออกแบบ จัดการตลาด เพิ่มทักษะให้ราษฎรทำให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับของตลาด จึงได้จัดตั้งกลุ่มอาชีพขึ้น 5 กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มมีประธานกลุ่มเป็นผู้ดูแลและดำเนินการให้กลุ่มกู้เงินทุน

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

ทำเครื่องปั้นดินเผา

สินค้าโอทอป