กลุ่มจักสานไม้ไผ่ บ้านไร่

กลุ่มจักสานไม้ไผ่ บ้านไร่

กลุ่มจักสานไม้ไผ่ บ้านไร่

ติดต่อ : นางบุญสม ลุกสีดา

โทร :

การจัดการ

บ้านไร่ หมู่ที่ 7 จัดเป็นหมู่บ้านดั้งเดิมที่อยู่นอกเขตสุขาภิบาลของ อ.พนัสนิคม ที่ราษฎรนิยมจักสานไม้ไผ่ จักสานก้านมะพร้าวเช่นเดียวกับหมู่บ้านอื่นที่อยู่ในเขตอำเภอพนัสนิคม นับเป็นหมู่บ้านที่มีพื้นฐานของงานจักสานอยู่ในสายเลือดในการทำจักสาน ยึดเป็นอาชีพรองเมื่อว่างจากการทำนา ทำไร่มันสำปะหลัง ปี 2536 ทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้เข้ามาช่วยเหลือในด้านต่างๆ คือ เงินทุนหมุนเวียน พัฒนารูปแบบ การผลิต การตลาด จัดฝึกอบรมเรื่องการบริหารกลุ่ม ทำให้สามารถสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็น 3,000 บาทต่อเดือน

อาชีพหลัก

ทำนา ทำไร่มันสำปะหลัง

อาชีพเสริม

ทำผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ ทำผลิตภัณฑ์จากก้านมะพร้าว

สินค้าโอทอป