กลุ่มผลิตภัณฑ์ผักตบชวา

กลุ่มผลิตภัณฑ์ผักตบชวา

กลุ่มผลิตภัณฑ์ผักตบชวา

สมาชิกเป็นราษฎรหมู่ 5 บ้านท่า ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา ทำไร่ เป็นอาชีพหลัก

ติดต่อ : นางอุ่นเรือน โหมด

โทร : 055 445354, 445372, 09 8575585

อีเมล: cduttaradit@chaiyo.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

มีสมาชิก 37 คน

การจัดการ

บ้านท่า หมู่ที่ 5 เป็นหมู่บ้านเกษตรกรรม ราษฎรมีอาชีพหลักคือทำนา ทำไร่ ต่อมาปี 2536 มีหน่วยราชการมารณรงค์ให้กำจัดผักตบชวา ทางหมู่บ้านจึงมีความเห็นสอดคล้องกันว่า น่าจะนำผักตบชวาไปทำประโยชน์ได้ เช่น การทำปุ๋ยหมัก หรือจักสานเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ จึงได้จัดตั้งกลุ่มอาชีพด้านจักสานขึ้นในปี พ.ศ. 2536 พอต่อมา ปี 2537 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้เข้ามาสนับสนุนวิทยากรเพื่ออบรมด้านต่างๆ ให้แก่กลุ่ม ปี พ.ศ. 2538 ได้รับการสนับสนุนด้านอาคารที่ทำการของกลุ่มฯจากสำนักงานพัฒนาชุมชน และปี พ.ศ.2539 ได้รับงบประมาณโครงการพัฒนาตำบลต่อเติ

สภาพพื้นที่

หมู่ 5 บ้านท่า ต. หาดกรวด

ชุมชน

กลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์ผักตบชวาหมู่5บ้านท่า

การรวมกลุ่ม

เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่สร้างรายได้เพิ่มขึ้น ราษฎรจึงรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มอาชีพจักสานผลิตภัณฑ์ผักตบชวา หมู่ 5 บ้านท่า เป็นกิจกรรมที่ทำลังจากว่างจากการประกอบอาชีพหลัก

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

ทำผลิตภัณฑ์ผักตบชวา

สินค้าโอทอป