กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ต.ดอนแสลบ

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ต.ดอนแสลบ

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ต.ดอนแสลบ

เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ตั้งอยู่นอกเขตสุขาภิบาล ห่างจากตัวจังหวัด 43 กม. ทางเข้าหมู่บ้านเป็นถนนลาดยางและถนนลูกรัง ด้วยสภาพแวดล้อมทั่วไปที่เป็นหมู่บ้านเล็กๆ มีวิถีการดำเนินชีวิตที่เรียบง่าย จึงประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก

ติดต่อ : นางเรณู ศรีศักดา

โทร : 034-571344

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

0ปัจจุบันมีสมาชิกประมาณ 183 คน

การจัดการ

แรกเริ่มได้มีการรวมกลุ่มกันเมื่อปี พ.ศ.2526 โดยในช่วงแรกเน้นทางด้านการแปรรูปผลไม้ก่อน แล้วจึงได้เริ่มมีการทอตามควบคู่กันไป โดยความเป็นมาของกลุ่มทอผ้าด้วยกี่กระตุกนี้เล่ากันว่า จะเป็นงานของคนเฒ่าคนแก่ที่สนใจเท่านั้น ปี 2533 นายมวล เนืองนุ้ย ได้เล็งเห็นว่าการทอผ้าสามารถจะเป็นอาชีพเสริมได้อย่างดีอีกทางหนึ่ง จึงขอให้ทางราชการเข้าช่วยเหลือ ปี 2537 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 จ.สุพรรณบุรี รับเข้าโครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมให้ความช่วยเหลือพัฒนาในด้านต่างๆ ทำให้ราษฎรผลิตงานได้ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นฝีมือการทอผ้า รูปแ

การรวมกลุ่ม

รูปแบบการรวมกลุ่มจะต่างกันออกไป คือ กลุ่มที่ผลิตผลไม้แปรรูป จะมารวมตัวกันผลิตที่กลุ่ม โดยได้รับค่าจ้างเป็นรายวัน ส่วนทางด้านผ้าทอสมาชิกจะได้รับค่าจ้างตามชิ้นงาน ซึ่งสมาชิกสามารถนั่งผลิตเองที่บ้านได้

อาชีพหลัก

ทำไร่อ้อย ทำนา

อาชีพเสริม

ทอผ้าด้วยกี่กระตุก

สินค้าโอทอป