กลุ่มทอผ้าตีนจกบ้านบึง (หมู่บ้านอุตสาหกรรมดีเด่นปี 39)

กลุ่มทอผ้าตีนจกบ้านบึง (หมู่บ้านอุตสาหกรรมดีเด่นปี 39)

กลุ่มทอผ้าตีนจกบ้านบึง (หมู่บ้านอุตสาหกรรมดีเด่นปี 39)

ติดต่อ : นางศรีนิน จันทรรั

โทร : 056 546125

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

156 ครัวเรือน

การจัดการ

บ้านบึง หมู่ที่ 1 แต่เดิมราษฎรยึดอาชีพหลักในการทำนา และได้เปลี่ยนมาทำไร่อ้อย และไร่มันสำปะหลังในปัจจุบันราษฎรใช้เวลายามว่างในการทอผ้าด้วยกี่กระตุกไว้ใช้ในครอบครัวที่ขึ้นชื่อเห็นจะได้แก่ "ผ้าตีนจก" โดยมีการรวมตัวตั้งเป็นกลุ่มทอผ้าขึ้น มีนางศรีนิน จันทรรักษ์ เป็นประธานกลุ่ม มีสมาชิกครั้งแรก 15 คน และมีการรวบรวมผ้าทอฝีมือราษฎรบ้านบึงไปจำหน่ายตามที่ต่างๆ ในการรวมกลุ่มครั้งแรกผลปรากฏว่ามีปัญหาด้านตลาดจำหน่ายสินค้าที่มีน้อย ส่งผลให้กิจกรรมกลุ่มชะงักเป็นครั้งคราว ต่อมากรมส่งเสริมอุตสาหกรรมโดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรร

อาชีพหลัก

ทำไร่อ้อย, ไร่มันสำปะหลัง

อาชีพเสริม

ทอผ้า, ทำสวน

สินค้าโอทอป