กลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์ผักตบชวาบ้านวังหลุม

กลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์ผักตบชวาบ้านวังหลุม

กลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์ผักตบชวาบ้านวังหลุม

ติดต่อ :

โทร : 056-845934

อีเมล: bangorndolsa@yahoo.com

การจัดการ

บ้านวังหลุมเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่ราษฎรอพยพมาจากจังหวัดสุพรรณบุรี, สระบุรี และแถบอีสาน เมื่อประมาณ 70 ปีก่อน เดิมบ้านวังหลุมขึ้นกับ ต.ทุ่งโพธิ์ ต่อมาแยกขึ้นกับต.หนองพยอม และแยกออกเป็นตำบลวังหลุมเมื่อปี 2519 คำว่า "วังหลุม" มาจากความเดิมที่หมู่บ้านมีลำคลองเป็นหลุมลึก มีลักษณะเป็นวังน้ำใหญ่ อาชีพหลักของราษฎรคือการทำเกษตรกรรม ต่อมาเกิดโรคระบาด และฝนแล้งทำให้ราษฎรประสบปัญหาหนี้สิน ฐานะยากจน ราชการจึงเข้ามาช่วยเหลือในการทำผลิตภัณฑ์ผักตบชวาขั้นต้น แต่ก็ยังประสบปัญหาในเรื่องตลาดสินค้า คุณภาพผลิตภัณฑ์ ทางกรมส่งเสริมอ

ชุมชน

1. กลุ่มจักสานผักตบชวา

การรวมกลุ่ม

สมาชิกมีทั้งในหมู่บ้านและหมู่บ้านข้างเคียง

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

จักสานผักตบชวา

สินค้าโอทอป