กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านทุ่งมอก

กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านทุ่งมอก

กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านทุ่งมอก

ติดต่อ : นางศรีฟ้า ใจกล้า

โทร : 054 416396, 081-0303479

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

56 คน

การจัดการ

หมู่บ้านทุ่งมอกเป็นหมู่บ้านเล็กๆของชาวไทลื้อที่อพยพมาจากสิบสองปันนา มีอาชีพทำเกษตรกรรม เมื่อหมดฤดูกาลเก็บเกี่ยวแม่บ้านมักนิยมทอผ้าไทลื้อ เพื่อใช้ในครัวเรือน ในปี 2532 มูลนิธิฟื้นฟูชนบทมีความประสงค์จะให้แม่บ้านปั่นฝ้ายโบราณทำเป็นอาชีพเสริม แต่ไม่ได้รับความสนใจจากแม่บ้าน กลับนำเอาวัสดุดังกล่าวไปทอผ้าและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จึงรวมกลุ่มขึ้น มีสมาชิกครั้งแรก 15 คน เงินทุน 1,500 บาท สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้น 800 บาทต่อเดือน ต่อมาปี 2533 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จ.เชียงใหม่ ได้เล็งเห็นถึงความตั้งใจและส

การรวมกลุ่ม

ลักษณะนิสัยของราษฎรบ้านทุ่งมอก ที่มีความสามัคคี มีความพร้อม และกระตือรือร้นในการหารายได้เสริมโดยการทอผ้า จึงได้รวมตัวจัดตั้งกลุ่มทอผ้าขึ้น โดยใช้บ้านของสมาชิกกลุ่มเป็นที่ทำการ สมาชิกชิกจะเสียค่าแรกเข้า 100 บาท วัตถุดิบทางกลุ่มจะซื้อมาให้ เมื่อสมาชิกทอเสร็จก็จะมาขายให้กับทางกลุ่ม โดยหักเข้ากลุ่มร้อยละ 4 และแต่ละเดือนสมาชิกจะเสียค่าบำรุงกลุ่มคนละ 20 บาท

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

ทอผ้า

สินค้าโอทอป