กลุ่มทอผ้า ต.น้ำริด

กลุ่มทอผ้า ต.น้ำริด

กลุ่มทอผ้า ต.น้ำริด

ติดต่อ : นางสุข คำกลม

โทร : 055-447289

อีเมล: cduttaradit@chaiyo.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

ปัจจุบันมีสมาชิกประมาณ 30 คน

การจัดการ

มีการทอผ้าสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษแล้ว ซึ่งแต่เดิมจะเป็นการทอใช้เองในครัวเรือน ต่อมาชาวบ้านในละแวกนี้ได้มีการรวมกลุ่มทอผ้าขึ้นมาเมื่อประมาณ 2 ปีที่ผ่านมา เพื่อที่จะทำให้เกิดประโยชน์ในด้านการพัฒนารูปแบบ การต่อรอง การเชิญวิทยากรมาอบรม การบริหารจัดการ และการตลาด

ชุมชน

1.กลุ่มจักสานไม้ไผ่ ต.น้ำริด
2.กลุ่มไม้กวาดตองกง หมู่ 6 ต.น้ำริด

การรวมกลุ่ม

สมาชิกจะแยกย้ายกันไปทอตามหน่วยต่างๆ ที่ทางกลุ่มจัดไว้ให้ โดยสมาชิกแต่ละคนจะได้รับค่าจ้างเป็นชิ้นงาน ซึ่งรายได้จะหักเข้ากลุ่มร้อยละ 2 บาท เพื่อใข้เป็นค่าบริหารจัดการของกลุ่ม

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

ทอผ้า

สินค้าโอทอป