กลุ่มจักสานไม้ไผ่ ต.น้ำริด

กลุ่มจักสานไม้ไผ่ ต.น้ำริด

กลุ่มจักสานไม้ไผ่ ต.น้ำริด

ติดต่อ : นางขันทอง วงษ์หล

โทร : 055-447289

อีเมล: cduttaradit@chaiyo.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

ปัจจุบันมีสมาชิกประมาณ 40 คน

การจัดการ

แรกเริ่มชาวบ้านในบริเวณนี้จะมีการทำเสื่อรำแพนเป็นอาชีพเสริมอยู่แล้ว เนื่องจากวัตถุดิบหาได้ทั่วไปในพื้นที่ ต่อมาเมื่อประมาณ 2 ปีที่ผ่านมา ทางอาจารย์สว่าง อยู่มั่นใจ ซึ่งเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่โรงเรียนชายเขาวิทยา เห็นว่าการทอเสื่อรำแพนนั้นสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านได้ไม่มากนัก จึงได้ริเริ่มดัดแปลงรูปแบบผลิตภัณฑ์เพื่อให้เป็นที่ต้องการของตลาด สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ และทำรายได้ให้กับชาวบ้านได้มากขึ้น จึงได้ร่วมมือกับพัฒนาชุมชนในเรื่องการออกแบบโดยเริ่มจาก การนำมาสานเป็นชะลอม กล่องข้าวเหนียว และกระเป๋าแบบต่า

ชุมชน

1.กลุ่มไม้กวาดตองกง หมู่ 6 ต.น้ำริด
2.กลุ่มทอผ้า ต.น้ำริด

การรวมกลุ่ม

สมาชิกจะมีทั้งมาทำงานที่กลุ่ม และที่รับงานไปทำที่บ้าน

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

ทำหัตถกรรม

สินค้าโอทอป