กลุ่มแม่บ้านทำขนมหวานตำรับไทย หมู่ 6

กลุ่มแม่บ้านทำขนมหวานตำรับไทย หมู่ 6

กลุ่มแม่บ้านทำขนมหวานตำรับไทย หมู่ 6

ติดต่อ : นางสาวลัดดา เนติ

โทร : 037-335241

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

ปัจจุบันมีสมาชิกประมาณ 30 คน

การจัดการ

เริ่มทำกันมาแต่โบราณ เป็นภูมิปัญญาไทยท้องถิ่นของชุมชน มีการรวมตัวกันอย่างจริงจังเมื่อประมาณ 5 ปีที่แล้ว เนื่องจากได้รับการสนับสนุนจากพัฒนาชุมชนให้เกิดการรวมกลุ่มกัน

การรวมกลุ่ม

จะมารวมกลุ่มกันเฉพาะเวลามีลูกค้ามาสั่ง หรือตามงานบุญ และงานออกร้านของตัวจังหวัด

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

ผลิตขนมและรับจ้างทั่วไป