กลุ่มแม่บ้านเกษตรศาลเจ้าตึก

กลุ่มแม่บ้านเกษตรศาลเจ้าตึก

กลุ่มแม่บ้านเกษตรศาลเจ้าตึก

ที่ทำการกลุ่มเป็นอาคารพาณิชย์ที่ชั้นหน้าไว้ทำการของกลุ่ม ส่วนด้านหลังเป็นที่พักอาศัย

ติดต่อ : นางระเบียบ จุ่นอ

โทร : 034-542929

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

ปัจจุบันมีสมาชิกประมาณ 20 คน

การจัดการ

แต่เดิมทางประธานเคยเป็นลูกจ้างในโรงงานเซรามิคที่ อ.กระทุ่มแบน แล้วเนื่องจากต้องการที่อยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองเลยลาออกมาเมื่อประมาณปี 2533 และก็ทำติดต่อกันมาเรื่อย โดยงานส่วนมากเป็นงานที่ทำตาม order จากทางพ่อค้าคนกลาง และได้รับคำแนะนำต่างๆจากทางเกษตรอำเภอ

การรวมกลุ่ม

ประธานกลุ่มจะรับ order มา โดยเป็นผู้รับผิดชอบทางด้านวัตุดิบและเครื่องมือการผลิตต่างๆ แล้วจะกระจายงานให้กับสมาชิก ซึ่งมีทั้งที่รับงานไปทำที่บ้าน และมาทำที่กลุ่ม

อาชีพหลัก

ผลิตงานหัตถกรรมของกลุ่ม

สินค้าโอทอป