กลุ่มผลิตผ้าไหมบ้านหนองแคน

กลุ่มผลิตผ้าไหมบ้านหนองแคน

กลุ่มผลิตผ้าไหมบ้านหนองแคน

ติดต่อ : นางประนอม แท่นประ

โทร :

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

76 คน

การจัดการ

บ้านหนองแคนแต่เดิมเป็นป่า ราษฏรบ้านดู่ใหญ่จึงเข้ามาหักล้างถางป่าทำไร่ฝ้าย และไร่ข้าว ต่อมาในปี 2455 มีพรานล่าเนื้อจากบ้านตำแย ได้มาเห็นภูมิประเทศบริเวณสระหนองแคนเหมาะแก่การตั้งถิ่นฐาน จึงชักชวนพี่น้องอพยพมาตั้งถิ่นฐาน เมื่อรวมกับราษฎรบ้านดู่ใหญ่ จึงได้จัดตั้งเป็นชุมชนขึ้น เรียก "บ้านหนองแคน" ตามชื่อต้นแคนใหญ่จนถึงปัจจุบัน ผ้าทอไหมบ้านหนองแคนแต่เดิมเป็นการผลิตเพื่อใช้และจำหน่ายในชุมชน (สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินีนาถทรงรับไว้ในโครงการของพระองค์ในศูนย์ศิลปาชีพฯ) และเริ่มตั้งกลุ่มครั้งแรกในปี 2529 โดยนำไปขา

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

ทอผ้าไหม รับจ้างทั่วไป